Hoppa till innehåll

Finland hör till de ledande länderna inom EU när det gäller att främja idrott och motion

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 4.11.2021 11.23 | Publicerad på svenska 12.11.2021 kl. 12.19
Nyhet
Finland Fact sheet kansi

Världshälsoorganisationen WHO:s regionkontor för Europa jämför vart tredje år tillsammans med Europeiska unionen hur rådets rekommendationer om fysisk aktivitet verkställs i EU-länderna (EU Physical Activity Country Factsheets). Från varje land samlar man in information om befolkningens fysiska aktivitet, de politiska åtgärder som vidtas för att främja motion och hälsa, det förvaltningsövergripande motionsfrämjande arbetet, effekterna av motionsrekommendationerna för olika åldersgrupper och om arten och mängden av motionsfrämjande åtgärder som vidtas i skolor och på arbetsplatser. Man ger också ut rapporter med olika teman.

Enligt en färsk rapport kan man observera en allmän förbättring i medlemsstaternas indikatorer mellan 2015 och 2021, trots att utvecklingen har varit långsammare efter 2018. Till exempel har 74% av länderna främjat motion för äldre, 74% har främjat motion på arbetsplatsen, 89% har satsat på att utbilda gymnastiklärare, 78% har i högre grad öppnat upp idrottsanläggningar för socialt mer utsatta befolkningsgrupper och 85% har utarbetat nationella rekommendationer för hälsomotion. Enligt WHO:s rapport har pandemin visat hur viktig närmiljön är, och vikten av att det finns möjligheter till fysisk aktivitet i vardagen.

I den landsvisa rapporten om Finland kan man bekanta sig närmare med de åtgärder och program, med vars hjälp man i vårt land främjar motion på olika sätt och inom olika befolkningsgrupper, såsom barn och unga, äldre, personer med fysisk funktionsnedsättning, etniska minoriteter och befolkningsgrupper med svag socioekonomisk ställning. I rapporten nämns t.ex. Skolan i rörelse, Smart till skolan och Vuxna i rörelse, Finlandsmodellen för hobbyverksamhet, motionsrådgivningens riksomfattande rekommendationer och kampanjen Finland fixar det/Finland aktiverar sig.

På basis av de landsvisa rapporterna ser man att Finland hör till EU:s toppländer när det gäller att främja hälsomotion, säger kulturrådet Päivi Aalto-Nevalainen vid undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde för idrott, som ansvarat för samordningen av de landsvisa rapporterna för Finlands del. Finland har vidtagit åtgärder som omfattar alla 23 indikatorer, och dessa åtgärder är mycket omfattande och mångsidiga. Arbetet som görs i Finland är dessutom väldigt sektorsövergripande.

Undervisnings- och kulturministeriet representerar Finland i WHO:s nätverk av kontaktpunkter för hälsomotion i Europa (focal points network). Nätverket har till uppgift att samordna datainsamlingen nationellt och att stödja EU och WHO Europa vid beredningen, genomförandet och rapporteringen i samband med datainsamlingen samt genomförandet av de motionsfrämjande åtgärderna i Europa.

Källor:

Mer information: 
Kulturrådet Päivi Aalto-Nevalainen, [email protected]

Idrott