Hoppa till innehåll

Fem utbildningsanordnare får tillstånd att ordna utbildning som handleder för examensutbildning

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 23.12.2021 11.22 | Publicerad på svenska 31.12.2021 kl. 12.02
Pressmeddelande
Lärare lärar.

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat fem utbildningsanordnare tillstånd att ordna utbildning som handleder för examensutbildning (HUX). De beviljade tillstånden kompletterar det riksomfattande nätverket för HUX-utbildning, som utöver de nu beviljade tillstånden består av tidigare anordnare av VALMA-utbildning inom yrkesutbildningen samt privata anordnare av påbyggnadsundervisning efter den grundläggande utbildningen, som med stöd av övergångsbestämmelsen har rätt att ordna HUX-utbildning.

Följande utbildningsanordnare fick HUX-anordnartillstånd: Axxell Utbildning Ab, Raudaskylän Kristillinen Opisto ry, Lahden yhteiskoulun säätiö, Suonenjoki stad och  Joensuu stad.

Som en del av lagstiftningen om utvidgad läroplikt stiftades en ny lag om utbildning som handleder för examensutbildning (1215/2020). HUX-utbildningen förenar påbyggnadsundervisningen efter den grundläggande utbildningen, utbildningen som förbereder för gymnasieutbildning (LUVA) och utbildningen som handleder för yrkesutbildning (VALMA) till en enhetlig utbildningshelhet i övergångsskedet. Utbildning som handleder för examensutbildning ordnas fr.o.m. 1.8.2022. Från och med samma tidpunkt slutar man ordna påbyggnadsundervisning efter den grundläggande utbildningen, LUVA och VALMA.

Undervisnings- och kulturministeriet tog inom utsatt tid emot sammanlagt 19 ansökningar om HUX-anordnartillstånd, varav fem godkändes.
​​​​​​​
En förutsättning för beviljande av HUX-anordnartillstånd är att utbildningen är nödvändig med tanke på det nationella eller regionala utbildningsbehovet och att sökanden har verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningar att ordna utbildningen på ett ändamålsenligt sätt.

Målet är att tillstånden att ordna HUX-utbildning bildar ett täckande nätverk för handledande utbildning som säkerställer tillräcklig regional tillgång och tillgänglighet i fråga om handledande utbildning samt möjligheter att anvisa en studieplats. Den 1 augusti 2022 finns det aktörer som ordnar finskspråkig utbildning i varje landskap (med undantag för Åland). Anordnare av svenskspråkig utbildning finns i Nyland, Österbotten och Egentliga Finland. När utbildningen inleds finns det totalt 86 anordnare av HUX-utbildning.

Avsikten är att en studerande som trots sina planer för fortsatta studier är i behov av handledande utbildning ska kunna söka till en handledande utbildning som ordnas av vilken utbildningsanordnare som helst. Med ett tillräckligt omfattande nätverk av utbildningsanordnare strävar man efter att säkerställa att det finns tillgång till handledande utbildning så nära den studerandes hem som möjligt, vilket är viktigt i synnerhet för de yngsta studerandena. En studerande kan söka till handledande utbildning som ordnas exempelvis av en anordnare av gymnasieutbildning, även om han eller hon har som mål att övergå till yrkesutbildning, eller tvärtom, eftersom alla utbildningsanordnare följer samma utbildningsgrunder.

När den handledande utbildningen inleds behöver den studerande inte heller veta om han eller hon ska söka till gymnasieutbildning eller yrkesutbildning. I HUX-utbildningen ingår olika delar, av vilka man väljer sådana studier som är lämpliga för personen i fråga. På detta sätt kan man bäst hjälpa den unga att övergå till fortsatta studier.  

Mer information:
Undervisningsrådet Heikki Blom (anordnare av gymnasieutbildning), tfn 0295 330 074, [email protected]

Specialsakkunnig Jari Rutanen (anordnare av grundläggande utbildning), tfn 0295 3 30011, [email protected]

Undervisningsrådet Mari Pastila-Eklund (anordnare av yrkesutbildning, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten), tfn 02953 30249, [email protected]

Överinspektör Tarja Koskimäki (anordnare av yrkesutbildning, Nyland), tfn 02953 30166, [email protected]

 

Allmänbildande utbildning Utbildning Yrkesutbildning