Hoppa till innehåll

Färdplan för kulturturismen

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 23.3.2023 9.31
Nyhet

Färdplanen för den nationella utvecklingen av kulturturismen har färdigställts. Färdplanen sammanställer de nationella utvecklingsåtgärderna inom kulturturismen för de kommande åren och skapar en gemensam riktning för kulturturismen i framtiden. Åtgärderna i färdplanen främjar regeringsprogrammets mål om att stärka kulturturismen.

I färdplanen för den nationella utvecklingen av kulturturismen rekommenderas åtgärder för att stärka kulturturismen i en föränderlig omvärld. Huvudmålet med färdplanen är att skapa en gemensam inriktning för en hållbar och konkurrenskraftig kulturturism i framtiden. För att uppnå detta mål krävs det att aktörer inom olika sektorer samarbetar, vilket åtgärderna i färdplanen syftar till att främja.

Visionen för färdplanen är att kulturturismen ska skapa hållbar tillväxt, utmärka sig genom sin upplevelserikedom och påverka genom nätverk. Färdplanens vision sträcker sig fram till 2030. 

- Kulturturismen erbjuder en utmärkt möjlighet att stärka kultursektorn, nå nya målgrupper och utveckla hållbar kulturbaserad affärsverksamhet på olika håll i Finland. Det långsiktiga utvecklingsarbetet börjar redan synas som starka nätverk inom kulturturismen i många regioner, och jag hoppas att färdplanen bidrar till att stärka och utvidga dessa nätverk ytterligare, säger forsknings- och kulturminister Petri Honkonen

Hållbarhet förenar målen i färdplanen

Målen i färdplanen är indelade i fem olika underkapitel som gäller utveckling av samarbetet, hållbarhet, produktutbudet inom kulturturism, digitalisering och informationsledning samt utnyttjande av internationell kulturverksamhet och i synnerhet Europarådets kulturvägar inom kulturturismen.

En hållbar kulturturism bygger på samarbete

Målet med färdplanen är att stödja förutsättningarna för ett samarbete som omfattar hela värdenätverket, allt från produktifiering och produktutveckling till marknadsföring och försäljning. I samarbetet spelar i synnerhet de regionala samordningsmodellerna och aktörerna en nyckelroll. Till stöd för samarbetet behövs det förutom projektsamarbete också mer bestående modeller som utgår från varje regions egna behov.

Hållbar kulturturism 

Bland aktörerna inom kulturturismen finns det en stark och gemensam vilja att utveckla en hållbar turism. Hållbarhet är den grund på vilken den gemensamma verksamhetskulturen för de olika aktörerna inom kulturturismen ska byggas i framtiden. Som stöd för utvecklingsarbetet behövs praktiska hållbarhetsåtgärder, kompetensutbyte och kompetensutveckling. Hållbarhetsperspektivet omfattar också arbetet med att trygga verksamhetsförutsättningarna för konst- och kultursektorn och de kreativa branscherna.

En nationellt och internationellt attraktiv kulturturism 

Ett attraktivt utbud av kulturturism bygger på ett högklassigt innehåll. Finlands omfattande och mångsidiga kultur- och konstsektor har en stor dragningskraft som i framtiden kan nå allt fler turister. För att utveckla utbudet behövs ett kundorienterat och ansvarsfullt produktutvecklingsarbete samt kompetensutveckling.

Kultur och konst intresserar inte bara de turister som konsumerar mycket kultur, utan också dem som slumpmässigt eller spontant söker sig till konst- och kulturupplevelser. På så sätt kan kulturturismen bredda uppfattningen om kultur och skapa nya publiker för konsten och kulturen både nationellt och internationellt.

En digitaliserad och informationsledd kulturturism

Ett av huvudmålen i Finlands turismstrategi är att främja digitaliseringen inom turistbranschen. Kulturturismen omfattas av samma åtgärder, bland annat i fråga om digitaliseringen av produkter och tjänster samt utvecklingen av kompetensen. Genom digitalisering och data stöder man också den informationsbaserade ledningen inom kulturturismen. Genom att stärka informationsunderlaget inom kulturturismen synliggör man branschens genomslag.

Det internationella samarbetet ger ny kraft åt kulturturismen  

Många europeiska och internationella åtgärder, avtal och initiativ på kultur- och kulturarvsområdet stöder utvecklingen av en hållbar kulturturism. Styrkan i de internationella åtgärderna inom turismen är de färdiga verksamhetsmodeller, nätverk och den synlighet som de erbjuder.

De olika åtgärderna genomförs bland annat av Europeiska unionen, Unesco och Europarådet. I färdplanen fästs särskild uppmärksamhet vid Europarådets kulturvägar, som förenar kulturarvet och samtidskulturen med utvecklingen av en hållbar turism.

Färdplanen baserar sig på ett förslag som togs fram av en arbetsgrupp under 2021–2022. Förslaget sändes på remiss, under vilket det lämnades in sammanlagt 75 utlåtanden. Undervisnings- och kulturministeriet färdigställde färdplanen med beaktande av responsen i utlåtandena. Ministeriet ska inleda genomförandet av färdplanen under 2023.

Färdplan för den nationella utvecklingen av kulturturismen

Mer information: Emma Harju, kulturråd, tfn 0295 330 134