Hoppa till innehåll

Arbetsgrupp föreslår att offentliga tillställningar öppnas gradvis när sjukdomsläget förbättras

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 22.3.2021 13.41 | Publicerad på svenska 22.3.2021 kl. 15.34
Pressmeddelande

En bredbasig arbetsgrupp tillsatt av undervisnings- och kulturministeriet har utarbetat ett förslag om att etappvis öppna upp offentliga tillställningar då sjukdomsläget förbättras. Enligt förslaget ska begränsningarna upphävas i tre etapper.

För närvarande begränsas anordnandet av offentliga tillställningar i hela landet. Begränsningarna och rekommendationerna beror på vilken epidemifas som råder i regionen. Regionförvaltningsverken och kommunerna fattar beslut i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar inom sina respektive områden. I praktiken är alla offentliga evenemang för närvarande inställda.

Det handlar om ett förslag till statsrådet. Anordnandet av evenemang regleras även framöver av såväl lagstiftning som myndighetsbeslut.

Första etappen mot upphävandet av restriktionerna

Enligt arbetsgruppens förslag ska det igen bli möjligt att ordna tillställningar  när  epidemiläget har lugnat sig i flera regioner så att det befinner sig på basnivå eller i accelerationsfasen. Enligt förslaget ska incidensen på riksnivå vara under 75 fall per 100 000 invånare under en granskningsperiod på 14 dygn.

I så fall skulle offentliga tillställningar med över 50 personer få ordnas om det finns en på förhand reserverad plats för alla i publiken och olika sällskap har reella möjligheter att undvika nära kontakt med varandra.

Andra etappen mot upphävandet av restriktionerna

Övergången till den andra etappen förutsätter enligt förslaget att epidemiläget förbättras så att smittan under tre veckors tid avtar i hela landet. Enligt förslaget ska incidensen på riksnivå vara vara under 50 fall per 100 000 invånare under en granskningsperiod på 14 dygn.

I så fall skulle man också få ordna större offentliga tillställningar i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar så att det maximala antalet personer i publiken bestäms med utgångspunkt i storleken på och särdragen för det utrymme som reserverats för tillställningen. 

Den tredje etappen innebär att begränsningarna slopas 

Begränsningarna slopas enligt förslaget när det endast förekommer nya infektioner sporadiskt och i liten omfattning samt när statsrådets riktlinjer för nivån för en  tillräckligt täckande vaccinationsgrad har uppnåtts. 

Inomhus ska rekommendationen om användning av munskydd enligt förslaget vara i bruk så länge myndigheterna rekommenderar detta.

I alla tre etapper ska arrangörerna enligt förslaget förbinda sig till att följa de anvisningar om förebyggande av coronavirussmitta som undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd gemensamt utarbetat. Därtill föreslås att arrangörerna ska beakta principerna för ansvarsfulla evenemang, som blev klara i december 2020 och som utarbetats av undervisnings- och kulturministeriets arbetsgrupp för säkra evenemang.

I arbetsgruppen, som tillsattes av undervisnings- och kulturministeriet 22.10.2020, har ingått representanter för undervisnings- och kulturministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, arbets- och näringsministeriet, Polisstyrelsen, Kyrkostyrelsen, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Kommunförbundet, Institutet för hälsa och välfärd, scenkonst, Finland Festivals ry, Kulta ry, Tapahtumateollisuus ry, Finlands Olympiska Kommitté rf, Helsingin Jalkapalloklubi samt Warner Music Live.

Sakkunniga som ingått i arbetsgruppen är representanter för Finlands Filmkammare ry, Turism-och Restaurangförbundet rf, scenkonst, Finlands Teatrar ry, Suomen Sinfoniaorkesterit ry, Forum Artis samt YLE:s evenemang, live och sport.

Det förslag som nu har utarbetats utgör en fortsättning på arbetsgruppens arbete hösten 2020. Då utarbetade gruppen principer för ordnandet av ansvarsfulla evenemang. Genom att förbinda sig till principerna kan aktörerna inom evenemangsbranschen berätta att de utöver myndighetsföreskrifter och rekommendationer följer särskilda åtgärder som branschen utarbetat tillsammans med myndigheterna för att säkerställa deltagarnas säkerhet. Aktörer som förbundit sig till principerna kan i sin kommunikation använda stämpeln Ansvarsfull händelse. I principerna fastställs bl.a. tillräckliga avstånd, krav på användning av munskydd och utarbetande av en skriftlig säkerhetsplan.

Färdplan för ordnande av offentliga tillställningar. Arbetsgruppens förslag för säkra evenemang 22.3.2021 (pdf) finns i projektportalen.

Mer information: 
statssekreterare Tuomo Puumala, tfn 0295 161002
överdirektör Riitta Kaivosoja,tfn 0295 330129

Mer om detta tema