Hoppa till innehåll

Arbetsgrupp: Bestående jämlikhetsunderstöd för att förebygga ojämlikhet mellan skolorna

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 30.9.2021 13.29 | Publicerad på svenska 30.9.2021 kl. 14.31
Pressmeddelande

En arbetsgrupp vid undervisnings- och kulturministeriet föreslår att anslaget för utbildningsmässig jämlikhet som beviljas anordnare av förskoleundervisning, grundläggande utbildning och småbarnspedagogik ska etableras som en bestående del av statsunderstödssystemet. Arbetet är en del av projektet Utbildning för alla. Förslaget överlämnades till undervisningsminister Li Andersson på torsdagen.

Med jämlikhetsunderstödet kan man stärka likvärdigheten inom utbildningen genom att rikta resurser särskilt till områden där socioekonomiska faktorer kan leda till sämre inlärningsresultat.  

– Jämlikhetsunderstödet är en skräddarsydd lösning för den ökande ojämlikheten i lärandet, som är Finlands största utbildningsrelaterade problem just nu. Det räcker inte att bara en del av barnen och ungdomarna klarar sig bra i skolan. Ett land i den här storleksklassen har inte råd att gå miste om en enda människas kunnande. Med hjälp av jämlikhetsunderstödet kan man stärka stödet för lärande precis där det behövs ytterligare satsningar, säger undervisningsminister Li Andersson.

Med understödet kan man stöda åtgärder inom småbarnspedagogiken samt förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen som främjar barns utveckling och lärande, högklassiga inlärningsresultat, jämlikhet i utbildningen och välbefinnande samt minska och förebygga socioekonomisk ojämlikhet.

Med jämlikhetsunderstödet kan man i praktiken anställa t.ex. kompanjonlärare och göra det möjligt att dela upp grupperna och ha delade lektioner. Skolorna kan också anställa skolgångsbiträden. Inom småbarnspedagogiken gör jämlikhetsunderstödet det möjligt att bland annat minska gruppstorlekarna.

Med jämlikhetsunderstödet kan man dessutom stärka närskolans betydelse som centrum för gemenskapen och främjare av välbefinnandet.

I arbetsgruppens mellanrapport föreslås att anslaget för utbildningsmässig jämlikhet etableras i lagstiftningen så att det till lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet fogas en bestämmelse om statsunderstöd för utbildningsmässig jämlikhet. Enligt förslaget fogas till lagen dessutom en bestämmelse om jämlikhetsunderstödet och bemyndigande att utfärda förordning.

Jämlikhetsunderstöd kan beviljas som statligt specialunderstöd till anordnare av småbarnspedagogik samt anordnare av förskoleundervisning och grundläggande utbildning som uppfyller kriterierna för ansökan om statsunderstöd. Arbetsgruppen anser att det är viktigt att resurserna för positiv särbehandling riktas på basis av kriterier som är specifika för verksamhetsställen för småbarnspedagogik och skolor och inte t.ex. på basis av indikatorer som gäller hela kommunen eller utifrån postnummerområdet.

Understödet ska även i fortsättningen beviljas utbildningsanordnare och anordnare av småbarnspedagogik. Anordnaren ska styra understödet till varje verksamhetsställe genom intern budgetering.

Arbetsgruppen föreslår att närmare bestämmelser om kriterierna för beviljande av understöd utfärdas genom förordning av statsrådet. Detta skapar förutsägbarhet och stabilitet i finansieringen samt stärker möjligheterna att på lokal nivå vidta långsiktiga åtgärder för att främja jämlikheten i utbildningen. Som en del av reformen föreslås det att understödsprocessen ses över så att den för närvarande relativt tunga ansökningsprocessen och den redovisningsprocess som senare görs om användningen av understödet lättas upp ur sökandens och beviljarens synvinkel. Ytterligare beredning behövs särskilt i fråga om användbarheten för Statistikcentralens statistikmaterial. På basis av arbetsgruppens arbete och remissförfarandet inleder undervisnings- och kulturministeriet lagberedningen hösten 2021.

Programmet Utbildning för alla är ett utvecklingsprogram för jämlikheten inom den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken. Programmets totala finansiering under regeringsperioden är 313 miljoner euro.

Arbetsgruppens förslag

Mer information:

  • regeringsrådet Kirsi Lamberg,  tfn 02953 30397
  • överdirektör Eeva-Riitta Pirhonen, tfn 02953 30258