Hoppa till innehåll

Arbetet med färdplanen för kulturturism pågår – påverka genom att besvara vår webbenkät!

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 7.6.2021 8.59
Nyhet
Bild: Pasi Markkanen

Undervisnings- och kulturministeriet tillsatte våren 2021 en arbetsgrupp med uppgift att utarbeta ett förslag till en färdplan för den nationella utvecklingen av kulturturismen. I förslaget fastställs utvecklingsåtgärderna och de ansvariga aktörerna för kommande år. Arbetsgruppen samlar nu in synpunkter från intressentgrupper till stöd för arbetet via en webbenkät.

Dessutom är avsikten att färdplanen ska fungera som nationellt styrdokument i Europarådets kulturvägsverksamhet. Principerna för hållbar utveckling beaktas genomgående i arbetet med färdplanen.

Arbetsgruppen samlar nu genom en webbenkät in synpunkter från intressentgrupper till stöd för utarbetandet av färdplanen. Enkäten ska kartlägga olika synpunkter på de mål och åtgärder som hänför sig till stärkandet av kulturturismen samt på de möjligheter och utmaningar som hänför sig till utvecklingen av kulturturismen. Genom svaren fås värdefull information till stöd för planeringen av färdplanens innehåll och de åtgärder som ska ingå i den.

Svarstiden är 7 –23 juni 2021.

Mer information: Anne Mattero, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 330313