Hoppa till innehåll

Arbetet med en plan för tillgång till högskoleutbildning inleds

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 26.6.2020 11.49 | Publicerad på svenska 29.6.2020 kl. 10.00
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet inleder beredningen av en plan för tillgång till högskoleutbildning. I planen för tillgång till högskoleutbildning som nämns i regeringsprogrammet ska man se på tillgångsfrågan för högskoleutbildningen med tanke på socioekonomisk ställning, regioner, kön, invandrarbakgrund, etniska grupper, språkgrupper och personer med funktionsnedsättning.

− Var och en ska oberoende av familjebakgrund, bostadsort och andra bakgrundsfaktorer ha möjlighet att satsa på utbildningen så långt egen entusiasm och förmåga räcker till. Det är fråga om individens rätt att lära sig, men också hela samhället är starkare när vi får förmågorna hos var och en att skapa det gemensamma bästa, säger forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen.

I planen för tillgång ska arbetet omfatta studievägens olika faser från det man söker sig till högskoleutbildning till dess man går ut i arbetslivet. I beredningen ska också reformen av det ständiga lärandet och den utbildningspolitiska redogörelsen beaktas. För att bereda planen tillsatte undervisnings- och kulturministeriet den 26 juni 2020 en styrgrupp och en vetenskapspanel samt utsåg en utredare.

Ordförande för styrgruppen är professor Laura Kolbe. Styrgruppen har till uppgift att styra beredningen av planen för tillgång till högskoleutbildning. 

I enlighet med regeringsprogrammet utnyttjas evidensbaserad information vid beredningen av planen. För att främja detta bistås styrgruppen och utredaren av en vetenskapspanel. I planeringsarbetet ska därtill intressentgruppernas sakkunnighet nyttjas brett.

Utredare för planen för tillgång till högskoleutbildning 1.9.2020–31.7.2021 är specialsakkunnig, docent, pedagogie doktor Tapio Kosunen från undervisnings- och kulturministeriet. Utredaren har till uppgift att beskriva nuläget för jämställdheten inom högskoleutbildningen, inklusive eventuella hinder för underrepresenterade grupper samt god praxis. Utifrån lägesbilden bereder utredaren ett förslag till mål för främjandet av tillgängligheten och lägger fram rekommendationer om behövliga åtgärder.

Styrgruppens och vetenskapspanelens mandatperiod är 1.8.2020–31.7.2021. Avsikten är att utredningen ska bli klar före utgången av 2021.

Avsikten är att högskolorna utifrån riktlinjerna ska utarbeta sina egna planer för tillgång och till exempel ta med planerna i sina lagstadgade jämställdhets- och likabehandlingsplaner. Dessutom önskar man att tillgänglighetsplanen ska stödja den utbildningspolitiska redogörelsen och det politiska beslutsfattandet.

Bakom arbetet med planen ligger regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marin. Målet för den strategiska helheten Kunnandets, bildningens och innovationernas Finland i regeringsprogrammet är att utbildnings- och kompetensnivån stiger på alla utbildningsnivåer, att skillnaderna i inlärning minskar och att jämlikheten i utbildningen ökar.

Projektinformation: En plan för tillgång till högskoleutbildning

Ytterligare information:

Eeva Kärkkäinen, specialmedarbetare, tfn 040 149 2201 
Tapio Kosunen, överdirektör, utredare, tfn 0295 3 30440

Hanna Kosonen Högskoleutbildning och forskning