Hoppa till innehåll

Allmänt understöd till idrottsfrämjande organisationer

Avustus

Understödet är avsett för idrottsfrämjande organisationers verksamhet 2024.

Undervisnings- och kulturministeriet kan använda totalt högst cirka 40,7 miljoner euro för understöden, förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet. Avsikten är att besluten fattas före utgången av februari 2024. Understödet söks årligen. De sökande underrättas skriftligen om beslutet.

Rätt till statsbidrag. Understöd kan beviljas en nationell och regional idrottsfrämjande organisation som undervisnings- och kulturministeriet har godkänt som berättigad till statsbidrag med stöd av idrottslagen (390/2015) och statsrådets förordning om främjande av idrott (550/2015). Läs mer om ansökan här.

Nationella och regionala idrottsfrämjande organisationer delas in i nedan nämnda grupper. Eftersom organisationsgrupperna är av många olika slag finns det utöver gemensamma bedömningskriterier även specifika kriterier för olika grupper.

Organisationsgrupper:

 • Grenförbund
 • Andra idrottsfrämjande organisationer
 • Regionala idrottsorganisationer  
 • Serviceorganisationer inom idrott

Ansökningstiden börjar den 26 oktober 2023 och går ut den 4 december 2023 kl. 16.15.

Författningar som tillämpas på understödet:

 • Idrottslagen (390/2015)
 • Statsrådets förordning om främjande av idrott (550/2015)
 • Statsunderstödslagen (688/2001)
 • Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986)
 • Diskrimineringslagen (1325/2014)
 • Internationella bestämmelser som Finland är bundet av, såsom konventioner som gäller idrott och konventioner om mänskliga rättigheter

Särskilt viktiga internationella bestämmelser:

 • Internationella konventionen mot dopning (FördrS 4/2007)
 • Konventionen om barnets rättigheter (FördrS 60/1991)
 • Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (FördrS 27/2016)
 • Europarådets konvention om läktarsäkerhet (FördrS 9/1987)
 • Europarådets konvention mot dopning (FördrS 23/1990)
 • Europarådets konvention om manipulation av resultat inom idrott (ej ratificerad)
Idrott

Ytterligare information

Understöd till grenförbund och serviceorganisationer inom idrott:
Kari Niemi-Nikkola, överinspektör, tfn 0295 330 103, e-post: [email protected]

Statsunderstöd till andra idrottsfrämjande organisationer
Päivi Aalto-Nevalainen, kulturråd, tfn 0295 330 054, e-post: [email protected]

Understöd till regionala organisationer:
Sari Virta, överinspektör, tfn 0295 330 377, e-post: [email protected]

Vid tekniska frågor om ärendehanteringstjänsten: [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av
användningen av statsunderstöd
.