Hoppa till innehåll

Understöd som beviljas på särskilda grunder

Avustus

Understöden är avsedda för sökande som beviljas understöd som grundar sig på en speciallag eller på en uppgift som ministeriet anvisat den sökande eller på beslutsdelen eller förklaringen till ett moment i statsbudgeten.

Sådana stödtagare är exempelvis Arkkitehtuurikeskus ry, Teaterförening rf, Centralen för audiovisuell kultur AVEK, Centret för kulturpolitisk forskning Cupore, Cultura-stiftelsen, Finlands filmstiftelse, Finlands Hembygdsförbund, Finlands Ortodoxa Kyrka, Finlands Sjömanskyrka, Finska Litteratursällskapet/FILI, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, Kehitysvammaliitto/Center för lättläst språk, Lukukeskus - Läscentrum ry, Musiikin edistämissäätiö, Nationalgalleriet/Statens konstverkskommission, Uleåborgs kulturstiftelse, Paasikivi-Samfundet, Sametinget, Sibelius-Seura - Sibelius Samfundet ry, Svenska Finlands folkting, Svenska litteratursällskapet i Finland, Traditionsförbundet Eklövet och UKK-seura ry.

Ansökningstiden börjar tisdagen den 7 november 2023 kl. 10.00 och går ut tisdagen den 12  december 2023 kl. 16.15.

Avsikten är att fatta besluten senast i början av mars 2024. De sökande underrättas skriftligen om beslutet.

På understödet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001) samt andra sektorspecifika författningar beroende på sökanden.

Ytterligare information

Mer information ges av de personer som har skickat ett e-postmeddelande om utarbetandet av ansökan till sökandena.

Om du har frågor angående ärendehanteringssystemet, vänd dig till: [email protected].

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd: http://minedu.fi/sv/understod