Hoppa till innehåll

Strategi: Livslång handledning stöder individer på vägen till utbildning och karriär

arbets- och näringsministerietundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 3.12.2020 12.00 | Publicerad på svenska 4.12.2020 kl. 15.16
Pressmeddelande

Målet med strategin för livslång handledning är att främja individernas egna förutsättningar att fatta utbildnings- och karriärbeslut samt att säkerställa det stöd som behövs för dem med hjälp av informations-, rådgivnings- och handledningstjänster via flera kanaler. Den strategi som utarbetats av LIV-forumet (forumet för livslång handledning) presenterar strategiska mål för utvecklandet av handledningen som helhet samt åtgärdsrekommendationer som sträcker sig fram till 2023.

Livslång handledning är ett centralt verktyg för att stödja individen och samhället när arbetslivet och kompetenskraven ändras. Livslång handledning omfattar åtgärder och tjänster med hjälp av vilka människor i olika åldrar i vilket livsskede som helst kan

  • identifiera sitt kunnande och reflektera över hur det förhåller sig till arbetsmarknadens möjligheter och behov, även till möjligheterna att utveckla sitt eget kunnande
  • göra upp meningsfulla planer och beslut som gäller bland annat utbildning och karriärvägar.

I Finland finns många informations-, rådgivnings- och handledningstjänster som hänför sig till utbildning och arbetsliv och som i princip kan utnyttjas av alla. I praktiken når de dock inte alla. Befolkningen i arbetsför ålder erbjuds ofta handledning först när de blir arbetslösa.

Mångfalden av aktörer och tjänster utmanar utvecklingen av handledningen som en helhet. Det behövs både digitala och administrativa lösningar för att tjänsterna ska bilda en meningsfull helhet för den som lär sig livet igenom.

Var och en har möjlighet att fatta utbildnings- och karriärbeslut i ett föränderligt arbetsliv

Enligt strategin för livslång handledning ska man under regeringsperioden 2020–2023 göra handledningen mera tillgänglig, stärka färdigheterna i karriärplanering genom hela livet samt att inom arbetslivet främja identifiering av kunnande, anskaffning av kompetens och karriärplanering. Målet är att ta i bruk en fungerande digital servicehelhet för kontinuerligt lärande där man på ett bättre sätt än för närvarande använder sig av gemensam information om utbildning, arbetsmarknad och kompetens.

Det sektorsövergripande samarbetet mellan olika förvaltningsområden ska effektiviseras. För att samordna utvecklandet av handledningen skapas en nationell bestående struktur som stöder nationella, regionala och lokala aktörer och sammanställer information som stöder utvecklandet av handledningen.

Kvaliteten på tjänsterna främjas genom att man bedömer behoven att utveckla utbildningen inom handledningssektorn för att alla som utför handledningsarbete ska ha tillräckliga färdigheter för högklassigt arbete.

Strategin för livslång handledning stöder reformen av det kontinuerliga lärandet

Strategin för livlång handledning är kopplad till reformen av det kontinuerliga lärandet, som det har fastställts riktlinjer om i regeringsprogrammet. Syftet med reformen är att avhjälpa bristen på kompetent arbetskraft och göra uppdateringen av kompetensen hos personer i arbetsför ålder smidigare. De riktlinjer som den parlamentariska gruppen berett publiceras i slutet av december 2020. Deras rekommendationer om utveckling av handledningen kommer att basera sig på strategin för livslång handledning.

Strategin har också samband med regeringens mål att höja sysselsättningsmålet, utvidga läroplikten samt utveckla arbetet och välbefinnandet i arbetet.

Strategin för livslång handledning har beretts av LIV-forumet och LIV-arbetssektionen, som tillsattes av arbets- och näringsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet i maj 2020. Strategin överlämnas till de ministrar som ansvarar för sysselsättning och kompetens, varefter LIV-forumet och LIV-arbetssektionen tar fram en verksamhetsplan för genomförande och finansiering av förslagen i strategin. LIV-forumet följer dessutom regelbundet upp hur strategin genomförs och ser till att strategiska mål för livslång handledning också ställs upp för den nästa regeringsperioden. Den föregående strategin för livslång handledning är från 2011.

Ytterligare information:

Anna Toni, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 209
Ulla-Jill Karlsson, konsultativ tjänsteman, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 141