Hoppa till innehåll

Regeringen föreslår ett omfattande stödpaket för att lindra coronakrisens skadliga konsekvenser för barn och unga

arbets- och näringsministerietinrikesministerietsocial- och hälsovårdsministerietstatsrådets kommunikationsavdelningundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 27.5.2021 13.05 | Publicerad på svenska 27.5.2021 kl. 19.15
Pressmeddelande 344
työministeri Tuula Haatainen, sisäministeri Maria Ohisalo, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru, opetusministeri Jussi Saramo ja tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen Valtioneuvoston linnan tiedotustilassa

I regeringens tredje tilläggsbudgetproposition föreslås en satsning på sammanlagt 111 miljoner euro för att lindra de skadliga konsekvenserna av coronakrisen för barn och unga.

Tilläggsfinansiering för att åtgärda underskottet i lärande

 
För att åtgärda det underskott i lärande som orsakats av coronakrisen anvisas 65 miljoner euro till småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen, grundskolorna, gymnasierna och yrkesläroanstalterna. Med finansieringen är det möjligt att bland annat avhjälpa det underskott i lärandet som coronakrisen orsakat barn och unga genom att erbjuda undervisning som beaktar deras individuella situation och till exempel nå de studerande som inte kunnat nås under coronakrisen. 

"Coronaläget har orsakat konkret och omfattande skada för barns och ungas möjligheter att lära sig och deras välfärd. Vi gör allt som står i vår makt för att krisen inte har bestående konsekvenser för finländska barns och ungdomars liv. Så fungerar en välfärdsstat och åtgärdandet av underskottet i lärandet är inte bara en nödvändig, utan också en lönsam investering", säger undervisningsminister Jussi Saramo

För förskoleundervisning, grundläggande utbildning och småbarnspedagogik föreslås 40 miljoner euro, för gymnasieutbildning 15 miljoner euro, för fritt bildningsarbete 5 miljoner euro och för yrkesutbildning 5 miljoner euro. Dessutom föreslås 4 miljoner euro för finansieringen av högskolorna. Syftet med finansieringen är att jämna ut konsekvenserna av coronavirusläget, till exempel det ökade underskottet i lärandet och det försämrade välbefinnandet hos studerande. 

"Den förlängda övergången till distansundervisning syns i högskolestuderandenas inlärningsmöjligheter och i deras välbefinnande. Alltför många studerande har blivit ensamma. Vi fortsätter de välfärdsprojekt som startats vid varje universitet och yrkeshögskola i Finland. Målet är att nå alla studerande som behöver stöd", säger forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen.

Satsningar på familjers återhämtning och förebyggande verksamhet  

Coronaepidemin har haft betydande konsekvenser för barns, ungas och barnfamiljers välfärd och förverkligandet av tjänster som riktas till dem. Stödbehoven har ökat. Familjernas levnadsvanor har försämrats och stress, ensamhet och psykiska problem har ökat. Problemen syns också i missbruk av berusningsmedel. Även om den totala alkoholkonsumtionen till följd av den minskade resandeinförseln minskade 2020, har konsumtionen bland personer med missbruksproblem ökat under epidemin. Detta bidrar till att öka efterfrågan på tjänster. I tilläggsbudgeten beaktar man det ökade servicebehovet genom att anvisa 23 miljoner euro på att förbättra tillgången till missbrukartjänster och 16 miljoner euro på att förbättra mentalvårdstjänsterna.  

”De satsningar som gjorts i tilläggsbudgeten för att förbättra tillgången till missbrukar- och mentalvårdstjänster bidrar till att det spår som coronakrisen lämnar efter sig inte blir bestående”, konstaterar familje- och omsorgsminister Krista Kiuru.  

Det föreslås också 3 miljoner euro för helheten av polisens förebyggande verksamhet. 
 
"Särskilt barn och unga som redan befinner sig i en svår situation har varit tvungna att bära den tunga bördan för följderna av coronarestriktionerna. Förebyggande av psykisk ohälsa bland unga är en mycket viktig del av polisens arbete. I dessa exceptionella tider är det speciell viktigt att se till barn och unga får kontakt med säkra vuxna då de behöver det. Jag är mycket glad över att vi kan rikta mer finansiering till detta arbete", säger inrikesminister Maria Ohisalo

Stöd för ungas sysselsättning, utbildning och hälsoproblem 

Under coronakrisen ökade ungdomsarbetslösheten avsevärt. Samtidigt ökade ungas behov av psykosocialt stöd, men speciellt ungdomar med utmaningar i livet hade allt svårare att nå dem. 

”Ungdomsarbetslösheten har börjat minska, men är fortfarande mycket hög. Enbart återhämtningen av arbetsmarknadsläget och slopandet av begränsningarna räcker inte till för att minska ungdomsarbetslösheten, om problemen hinner ackumuleras. Just nu måste vi se till unga mår bra och kan skaffa sig kompetens. Här har Navigatorerna en viktig roll”, säger arbetsminister Tuula Haatainen

Regeringen har stärkt Navigator-verksamheten genom hela regeringsperioden. Via Navigatorerna får unga stöd i problem som gäller sysselsättning, utbildning och hälsa. Vid budgetförhandlingarna hösten 2020 beslutade regeringen om en incitamentsmodell för kommunerna, som syftar till att stärka socialvårds-, hälsovårds- och utbildningskompetensen vid Navigatorerna. Sammanlagt 13 miljoner euro reserverats för detta för åren 2021–2024. I tilläggsbudgeten riktades pengar till det tekniska genomförandet av incitamentsmodellen. 

Ytterligare information:

frågor till minister Kiuru, specialmedarbetare Timo Lehtinen, tfn 0295 163 387 
frågor till minister Saramo, specialmedarbetare Touko Sipilä, tfn 0295 330 143
frågor till minister Kurvinen, specialmedarbetare  Markus Ylimaa, tfn 050 374 8192
frågor till minister Ohisalo, specialmedarbetare  Milja  Henttonen, tfn 050 599 3094
frågor till minister Haatainen, specialmedarbetare  Timo Nevaranta, tfn 050 574 1430