Hoppa till innehåll

Utvecklingsunderstöd för att främja motion och fysisk aktivitet bland unga som rör sig för lite 1.12.2022 – 31.12.2023

Avustus

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser utvecklingsunderstöd för att främja fysisk aktivitet bland unga som rör sig för lite. Syftet är att öka fysisk aktivitet, motion och en rörlig livsstil bland unga som rör sig minst jämfört med rekommendationerna. Målet med understödet är att genom fysisk aktivitet stödja de ungas välbefinnande.  

Under covid-19-pandemin övergick skolorna och läroanstalterna till distansundervisning, offentliga utrymmen stängdes, och motion och sociala relationer var begränsade. Unga var den åldersklass som påverkades mest av begränsningarnas negativa effekter för välbefinnandet.

Undersökningen Barns och ungdomars motions- och idrottsvanor i Finland visar att en tiondedel av 13-åringar (11 procent) och en knapp femtedel (15 procent) av 15-åringar rörde sig för lite (0-2 dagar i veckan) (LIITU2022). En större del av dem som rörde sig för lite var flickor. En femtedel av gymnasieeleverna (22 procent) och en tredjedel av yrkesskoleeleverna (29 procent) rörde sig inte tillräckligt mycket.  Gymnasieflickor rörde sig mindre än pojkar, medan det inte fanns någon skillnad mellan könen bland yrkesskoleelever (LIITU 2021). Olika undersökningar ger vid handen att unga med funktionsnedsättning rör sig inte lika mycket som andra unga.  

Ökad fysisk aktivitet har enligt undersökningar positiva effekter på de ungas hälsa och fysiska kondition, psykiska välbefinnande, studie- och arbetsförmåga och sociala relationer, delaktighet och gemenskap. 

Ansökningsomgången fokuserar på flera aktörers breda gemensamma projekt, där en aktör är projektets administratör och samordnare.  Förvaltningsövergripande verksamhet räknas som fördel. Understöd kan beviljas för högst två olika projekt. 

Understöd kan beviljas för 

  • registrerade sammanslutningar och stiftelser för allmännyttig riksomfattande eller nationellt betydelsefull verksamhet.

Understöd kan dock inte beviljas 

  • kommuner, om projektets huvudsakliga syfte är en enskild kommuns/enskilda kommuners lokala verksamhet,
  • enskilda arbetsgemenskaper, idrottsföreningar, privatpersoner

För understöden kan användas högst 200 000 euro.

Ansökningstiden börjar den 4 oktober 2022.
Ansökningstiden går ut den 7 november 2022.

Syftet är att besluten fattas inom november 2022. De sökande får ett skriftligt besked om beslutet.

Idrottslagen (390/2015)
Statsunderstödslagen (688/2001)
Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986)
Diskrimineringslagen (1325/2014)

Ytterligare information

Tiia Liuskanto, administrativ medarbetare, tfn 0295 3 30320
Kulturrådet Päivi Aalto-Nevalainen, UKM, tfn 0295 3 30054. 

E-postadresser:
[email protected]

Stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten: 
[email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd