Hoppa till innehåll

Ansökan om coronabidrag för aktörer inom kultur och konst öppnas

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 30.4.2020 12.42
Pressmeddelande

Undervisnings - och kulturministeriet beviljar extra understöd till aktörer inom kultur och konst för att klara av coronakrisen. Finansiering riktas bl.a. till nationella konstinstitutioner, sammanslutningar och yrkespersoner inom kultursektorn, museer , orkestrar och teatrar som får statsandel samt aktörer inom filmbranschen.

I den andra tilläggsbudgeten för 2020 beslutade regeringen att svara på kostnaderna coronaviruset föranleder med ett tilläggsanslag. Nationella konstinstitutioner anvisades 3,15 miljoner euro, aktörer inom kultur och konst cirka 18 miljoner euro,  museer, orkestrar och teatrar som får statsandel 18 miljoner euro, huvudmän för grundläggande konstundervisning tre miljoner euro och aktörer inom filmbranschen 1 miljon euro.

Av ovan nämnda anslag för aktörer inom kultur och konst kan högst 9,3 miljoner euro ansökas om från undervisnings - och kulturministeriet och 8,7 miljoner euro från Centret för konstfrämjande. Det understöd som beviljas av ministeriet är avsett för att trygga verksamhetsbetingelserna för sammanslutningar av professionella inom konst, kultur och kreativa branscher.

Understöd kan beviljas för lindring av sådana ekonomiska konsekvenser som har uppkommit eller uppkommer 13.3.-31.5.2020.

Ansökningsomgångarna öppnas 30.4.2020 med undantag för de gällande stipendier som söks via Centret för konstfrämjande, där ansökan öppnas 1.5.2020. Ansökningstiden för ansökningsomgångarna  löper ut 14.5.2020, med undantag för ansökan för grundläggande konstundervisning där ansökningstiden löper ut 25.5.2020 samt ansökningstiden för stipendier som söks via Centret för konstfrämjande, där ansökningstiden löper ut 15.5.2020.

Allmänt understöd för stödjande av verksamheten vid nationella konstinstitutioner

Understöd kan sökas av de nationella konstinstitutionerna, dvs. Nationalgalleriet, Finlands Nationalopera och -balett och Finlands Nationalteater. Målet är att säkerställa att de nationella konstinstitutionerna fortsätter sin verksamhet så flexibelt som möjligt.

Allmänt understöd till museer, orkestrar och teatrar som får statsandel

Det allmänna understödet är avsett för museer, orkestrar och teatrar som är berättigade till statsandel. Målet är att stödja teatrarnas och orkestrarnas förutsättningar att fortsätta det konstnärliga och andra kreativa arbetet samt museernas förutsättningar att sköta uppgifter som hänför sig till skyddet av kulturegendom, tillgången till kulturarv och konst samt experttjänster.

Specialunderstöd till andra huvudmän för grundläggande konstundervisning än de som omfattas av statsandelen per undervisningstimme

Understöd kan beviljas för behov av tilläggsfinansiering till följd av coronapandemin till huvudmän för grundläggande konstundervisning som inte får statsandel per undervisningstimme för driftskostnaderna för läroanstalten i fråga. Sökande kan även vara utbildningsanordnaren, dvs. kommunen. Understödet är avsett att stödja kontinuiteten i den grundläggande konstundervisningen och stärka förutsättningarna för ordnande av grundläggande konstundervisning.

Coronabidrag till sammanslutningar inom kultursektorn

Understödet är avsett för sådana sammanslutningar vars yrkesmässiga verksamhet inom de kreativa branscherna samt konst och kultur har försvårats eller förhindrats till följd av de begränsningar som coronapandemin har föranlett. Understöd kan beviljas till sammanslutningar inom konst och kultur och de kreativa branscherna, till exempel inom områdena för musik, scenkonst, cirkuskonst, danskonst, bildkonst, illustrationskonst, seriekonst, fotokonst, arkitektur, formgivning, audiovisuell kultur och film- och mediekonst samt litteratur och ordkonst, kulturarv samt annan konst och kultur.

Understöd kan inte beviljas sammanslutningar som för samma ändamål har fått understöd av Business Finland eller närings-, trafik- och miljöcentraler. Understöd kan inte heller beviljas till sådana produktionsbolag inom film- eller AV-branschen eller biografer som kan få understöd av Finlands filmstiftelse.

Understöd kan sökas av sammanslutningar med rättskapacitet, såsom föreningar och företag. Kommuner, samkommuner eller oregistrerade sammanslutningar kan inte ansöka om detta understöd.

Andra ansökningsomgången om coronastipendier för privatpersoner

Undervisnings- och kulturministeriet har anvisat Centret för konstfrämjande 8,7 miljoner euro som s.k. coronastipendier. Coronastipendierna är avsett för yrkesutbildade personer inom kreativa branscher samt kultur och konst vars arbetsmöjligheter har minskat och utkomsten har försvagats på grund av coronapandemin. Ett coronastipendium uppgår till 3 000 euro. Understödet söks från Centret för konstfrämjande.

Understöd till aktörer inom filmbranschen

Undervisnings- och kulturministeriet har anvisat Finlands filmstiftelse en miljon euro för att beviljas aktörer inom filmbranschen. Syftet med understödet är att trygga ett riksomfattande biografnätverk och säkerställa att de sammanslutningar som ordnar filmfestivaler fortsätter sin verksamhet så flexibelt som möjligt efter att undantagsförhållandena har upphört. Understöd kan beviljas små och medelstora biografer samt arrangörer av filmfestivaler som stöds av Finlands filmstiftelse och som antingen har varit tvungna att ställa in eller flytta sina festivaler. Understödet söks från Finlands filmstiftelse.

Beslut om anslagen fattades i tilläggsbudgeten

Regeringen föreslog i sin andra tilläggsbudget ett tilläggsanslag för att underlätta för de branscher inom kultur och idrott som lider av coronapandemin.

Riksdagen godkände den andra tilläggsbudgeten den 24 april. För kultur och konst beviljades ett anslagstillägg på 40,3 miljoner euro, för grundläggande konstundervisning 3 miljoner euro och för idrott 19,6 miljoner euro i understöd. De ansökningar om coronabidrag som inleddes i slutet av april hänför sig till dessa anslagsökningar.

Meddelanden om ansökan om coronabidrag

Ytterligare information:

Nationella konstinstitutioner

  • Nationalgalleriet samt Nationaloperan och -baletten: Tiina Eerikäinen, kulturråd, tfn 0295 330 081
  • Nationalteatern: Katri Santtila, kulturråd, tfn 0295 330 285 (OBS: fr.o.m. 4. 5)

Museer, orkestrar och teatrar som omfattas av statsandel (OBS: mer information fr.o.m. 4.5)

  • museer: Päivi Salonen, kulturråd, tfn 0295 330 281
  • orkestrar: Mari Karikoski, kulturråd, tfn 0295 330 209
  • teatrar: Katri Santtila, kulturråd, tfn 0295 330 285

Grundläggande konstundervisning

Förfrågningar besvaras tisdagar, onsdagar och torsdagar 4.5-22.5 kl. 14-16 på numret 0295 330 320.

Understöd till sammanslutningar inom kultursektorn

Förfrågningar besvaras vardagar kl. 9-11.30 och kl. 14-16 på numret 0295 330 333.