Hoppa till innehåll

Studentexamen på engelska framskrider

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 9.3.2018 11.18 | Publicerad på svenska 12.3.2018 kl. 9.56
Pressmeddelande

Möjligheten att avlägga studentexamen inte bara på finska eller på svenska, utan också på engelska framskrider. Studentexamen på engelska skulle särskilt vara till nytta för återflyttare som fått grundläggande utbildning och gymnasieutbildning på engelska eller på två språk och vars starkaste språk för akademiskt bruk är engelska, samt unga som flyttat till Finland på grund av föräldrarnas jobb, och som haft engelska som skolspråk.

Rektor Harri Rinta-aho och docent Kati Mikkola överlämnade sin utredning angående införandet av och kostnaderna för en engelskspråkig studentexamen till undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen fredagen den 9 mars.  Minister Grahn-Laasonen hade tillsatt utredarna i december 2017.  

- Engelska är vetenskapens språk och det språk man allmänt kommunicerar på i internationella sammanhang. Finland blir allt mer internationellt, och växelverkan mellan olika länder tilltar. Också efterfrågan på gymnasieutbildning på engelska ökar. Utredningen ger en god grund för att gå vidare med studentexamen på engelska, säger undervisningsminister Sanni  Grahn-Laasonen.

- Möjligheten att avlägga studentexamen också på engelska stöder de ungas möjligheter till internationalisering och bidrar till Finland som ett attraktivt alternativ för personer med internationell kompetens.    

Enligt utredarnas förslag bör examensstrukturen vara så lik studentexamen med finska respektive svenska som examensspråk som möjligt. Prov i minst ett inhemskt språk bör ingå i den föreslagna engelskspråkiga studentexamen. Provpaletten bör motsvara den i examen på finska eller på svenska.  

Studentexamen på engelska bör i första hand bindas till undervisningsspråket anser utredarna. I syfte att garantera den regionala jämlikheten bör det dock vara möjligt att på särskild ansökan också kunna avlägga studentexamen på engelska i sådana gymnasier där det inte är möjligt att avlägga gymnasiekurser på engelska.

En av undervisnings- och kulturministeriet tillsatt arbetsgrupp som utredde utbildningsexport för utbildning på andra stadiet föreslog 2016 möjligheten att göra studentexamen till en exportartikel samt att man borde utreda vilka ändringar i lagstiftningen som i så fall vore nödvändiga. Ibruktagandet av en engelskspråkig studentexamen skulle lägga grunden för nya möjligheter till att exportera gymnasieutbildning.

Utredningen av studentexamen på engelska ingår i regeringens reform av gymnasiet. Det finns tidigare försök med en studentexamen på engelska som utfördes i två steg på 1990-talet.

Regeringen har som mål att öka internationaliseringen inom utbildning och forskning. Under regeringens mandatperiod har man genomfört flera åtgärder för att stärka internationaliseringen från småbarnspedagogik till högre utbildning. Med hjälp av åtgärdsprogrammet Talent Boost, som är gemensamt för hela statsrådet, lockar man internationella talanger till Finland och drar nytta av deras kompetens och nätverk för att locka investeringar hit.

I början av februari inbjöd Grahn-Laasonen företrädare för våra stora städer för att diskutera hur man kunde utöka det internationella utbildningsutbudet. Flera städer hade redan själva beslutat gå in för att i hög grad utöka utbildningsutbudet på främmande språk. Till exempel Helsingfors fördubblar i snabb takt mängden utbildning som erbjuds på engelska.  I fem av Helsingfors stads skolor finns det undervisning med betoning på finska-engelska från årskurs 1 och i fem skolor från årskurs 7.

Mer information:
- rektor Harri Rinta-aho, tfn 050 5532123
- docent Kati Mikkola, tfn 040 5144 956
- projektchef Tiina Silander, tfn 0295 3 30188
- specialmedarbetare Daniel Sazonov (angående intervjuer med undervisningsministern), tfn 0295 3 30276

Allmänbildande utbildning Sanni Grahn-Laasonen Utbildning