Hoppa till innehåll

Investeringsstöd för anläggningsprojekt för byggande av idrottsanläggningar avsedda för rekreation i naturen

Avustus

Denna utlysning gäller understöd för byggande av idrottsanläggningar avsedda för rekreation i naturen under moment 4.20.29.90.30.4 i budgetpropositionen. Det är ett engångsstöd som endast beviljas 2022. Det totala anslaget som har reserverats för understöd uppgår till 2 miljoner euro.

De objekt som understöds tjänar en mångsidig, motionsinriktad användning av naturen för rekreation.

Vid allokeringen av understöd beaktas hur det understödda projektet främjar möjligheterna för motion i den närbelägna naturen och naturens tillgänglighet. De projekt som understöds ska främja en motionsinriktad användning av naturen för rekreation och hållbar utveckling samt stödja Finlands kolneutralitetsmål. Som en del av ett större idrottsanläggningsprojekt kan stöd ges till byggnadsinvesteringar för rastplatser eller motsvarande byggande som stödjer motionsinriktad användning.

De beräknade kostnaderna för understödda objekt kan uppgå till högst 700 000 euro (moms 0 %). Statsbidragsmyndighet för projekten är regionförvaltningsverket (RFV). Statsunderstöd beviljas inte för projekt vars kostnader understiger 20 000 euro (moms 0 %) utan särskilda kommunalekonomiska grunder. På basis av de strategiska linjedragningarna inom sektorn kan understödet för en idrottsanläggning uppgå till högst 30 procent av de beräknade kostnaderna för projektet (moms 0 %).

I enlighet med 13 § i idrottslagen 390/2015 beviljas statsunderstöd för uppförande, förvärv, ombyggnad och utrustning av idrottsanläggningar avsedda för breda användargrupper. Dessutom kan understöd av särskilda skäl beviljas för annat uppförande av idrottsanläggningar.

På understödet tillämpas följande lagstiftning:

Ansökningstiden börjar tisdagen den 1 februari 2022
Ansökningstiden går ut fredagen den 4 mars 2022 kl. 16.15

Behandling av projekt

Undervisnings- och kulturministeriet anvisar ett understödsanslag för projekten till regionförvaltningsverken. Målet är att regionförvaltningsverken ska fatta besluten om understöd före utgången av maj 2022.

Idrott

Ytterligare information

Ansökningar och meddelanden om finansieringsplaner riktas till följande regionförvaltningsverk, som också ger mer information:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland (RFV)
Marjo Forsman-Mäkelä, tfn 0295 016 556 ([email protected])
Sixten Wackström, tfn 0295 016 565 ([email protected]), Regionförvaltningsverket i Södra Finland, PB 150, 13101 TAVASTEHUS

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland (RFV)
Marie Rautio-Sipilä, tfn 0295 018 069 ([email protected]), Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, PB 22, 20801 ÅBO

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland (RFV)
Jarkko Rantamäki, tfn 0295 018 832 ([email protected]), Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, PB 200, 65101 VASA

Regionförvaltningsverket i Östra Finland (RFV)
Matti Ruuska, tfn 0295 016 521 ([email protected]), Regionförvaltningsverket i Östra Finland, Torikatu 36 C, 80100 JOENSUU

Regionförvaltningsverket i Norra Finland (RFV)
Ulla Silventoinen, tfn 0295 017 663 ([email protected]), Regionförvaltningsverket i Norra Finland, PB 293, 90101 ULEÅBORG

Regionförvaltningsverket i Lappland (RFV)
Kai-Matti Joona, tfn 0400 538 115 ([email protected]), Regionförvaltningsverket i Lappland, PB 8002, 96101 ROVANIEMI

Undervisnings- och kulturministeriet
Mikko Helasvuo
[email protected]
tfn 0295 330 422​​​​​​