Hoppa till innehåll

Specialunderstöd: strategifinansiering för utveckling av studier som stöder studiefärdigheterna

Avustus

Studierna som stöder studiefärdigheterna planerades för att göra det möjligt att inleda yrkesstudier och klara av studierna även för dem som har brister i studie- eller språkfärdigheterna eller i andra grundläggande färdigheter (matematik, ict, allmänbildande ämnen). I tillämpningen av studierna som stöder studiefärdigheterna har det dock förekommit splittring, variation och ovisshet bland anordnarna av yrkesutbildning; en del av utbildningsanordnarna anser att verktyget är utmärkt, andra inte. 

Målet är att i ett omfattande nätverk av anordnare av yrkesutbildning skapa en helhet av studier som stöder studiefärdigheterna för alla anordnare av yrkesutbildning. Understödet beviljas i huvudsak för ett omfattande nätverksprojekt som planerar och genomför en utbildningshelhet. Utbildningshelhetens innehåll och mål ska tillgodose den studerandes individuella behov och utnyttja redan skapad god praxis i genomförandet av studier som stöder studiefärdigheterna (t.ex. matematiska grundläggande färdigheter, språkmedvetna metoder, S2/R2, genomförande av gemensamma examensdelar).  Utvecklingshelheten inom projektet ska genomföras så att alla anordnare av yrkesutbildning har möjlighet att delta i den. 

De resultat som uppstår inom projektet och kompetensen i anslutning till dem ska vara en permanent del av verksamheten hos anordnarna av yrkesutbildning när projektet avslutas.

Projektet ska beakta det utvecklingsarbete som utförts inom ramen för statsunderstödsprojekten för att stärka de studerandes grundläggande färdigheter och färdigheter för fortsatta studier och utnyttja det i utvecklingsarbetet.

En styrgrupp ska tillsättas för projektet. Till styrgruppen skall utses medlemmar från undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen.

Understödet beviljas en utbildningsanordnare som planerar och genomför en utvecklingshelhet för studier som stöder studiefärdigheterna i form av ett omfattande nätverksprojekt. 

För omfattande nätverksprojekt kan statsunderstöd beviljas en sådan utbildningsanordnare som har tillstånd att ordna yrkesinriktade examina och yrkesutbildning enligt 3 kapitlet i lagen om yrkesutbildning 531/2017.

Ansökningstiden börjar den 13 maj 2022 och slutar den 17 juni 2022 kl. 16.15.

För understödet kan användas sammanlagt cirka 3–4 miljoner euro. Målet är att fatta beslut om understöden i juni 2022. De sökande informeras skriftligt om beslutet.

Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009), Statsunderstödslagen (688/2001), Lagen om yrkesutbildning (531/2017).
 

Utbildning Yrkesutbildning

Ytterligare information

Projektplanerare Erno Hyvönen, tfn 02953 30398, [email protected]

Undervisningsrådet Anne Ekroth (Kymmenedalen, Södra Karelen, Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelen), tfn 02953 30104, [email protected]

Överinspektör Tarja Koskimäki (Nyland, Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland), tfn 02953 30166, [email protected]

Undervisningsrådet Jukka Lehtinen (Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Birkaland, Egentliga Finland och Satakunta), tfn 02953 30183, [email protected]

Undervisningsrådet Mari Pastila-Eklund (Södra Österbotten, Österbotten, Mellersta Österbotten och Mellersta Finland), tfn 02953 30249, [email protected]

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd: https://okm.fi/sv/understod