Hoppa till innehåll

Specialunderstöd: strategifinansiering för utveckling av kompetensen och ledningen inom digitaliseringen

Avustus

Digitaliseringen förändrar arbetets innehåll och arbetssättet även inom yrkesutbildningen. Utnyttjandet av digitala lösningar i anordnandet av utbildning och i undervisningen förutsätter dock nya färdigheter samt kompetent personal och ledning. 

Utifrån den enkät om digitaliseringsfärdigheterna, som genomfördes 2021, kan man konstatera att många anordnare av yrkesutbildning har brister på det här delområdet. Därför har undervisnings- och kulturministeriet beslutat att rikta en del av den strategifinansiering för yrkesutbildning som kan sökas 2022 till att öka utbildningsanordnarnas digitala kompetens.

Syftet med understödet är att skapa en utvecklingshelhet för digital ledning och kompetens för alla anordnare av yrkesutbildning och att bygga upp en kompetensutvecklingsväg som ingår i den. Understödet beviljas i huvudsak för ett omfattande nätverksprojekt som planerar och genomför en utvecklingshelhet. På så sätt sker utvecklingsverksamheten i ett brett samarbete mellan utbildningsanordnarna. Utvecklingshelheten ska innehålla åtminstone en utbildningshelhet som skapas och genomförs i omfattande grad under tiden för det projekt som understöds. I denna helhet ska ingå det innehåll i och de aspekter av utvecklingen av kompetensen och ledningen inom digitaliseringen, som är väsentliga för verksamheten hos anordnarna av yrkesutbildning. 

Utbildningshelheten ska inkludera åtminstone följande aspekter:

Ledningspraxis och förvaltningspraxis
Ledning av digitaliseringen som en del av organisationens strategi, mål och uppgift
Ledning och utveckling av personalens kompetens
Utveckling av digital infrastruktur
Nätverkande – en kultur av delning och gemenskap

Praxis för undervisning och lärande samt lärmiljöer
Ledning av undervisning och lärande samt pedagogik
Utnyttjande av digitaliseringen i handledningen och stödet för lärandet samt uppföljning av framstegen
Säkerställande och utveckling av elevernas digitala kompetens
Utnyttjande av digitalt innehåll som en del av undervisningen och lärandet

Dessutom
Kunskapsbaserad ledning
Trender inom digitalisering och ny teknik
Bästa praxis
Upphandlingskompetens
Samarbete och partnerskap
Hantering av projektportföljen
Kundorienterad serviceproduktion
Kompetensledning och kompetensutveckling i den digitala tidsåldern
Cybersäkerhet
Datasäkerhet
Dataskydd
Lagstiftning 

  • informationshanteringslagen

  • upphovsrätt

  • tillgänglighet

Utvecklingshelheten inom projektet ska genomföras så att alla anordnare av yrkesutbildning har möjlighet att delta i den. 

De resultat som uppstår inom projektet och kompetensen i anslutning till dem ska vara en permanent del av verksamheten hos anordnarna av yrkesutbildning när projektet avslutas.

Projektet ska samarbeta med andra projekt som främjar digitaliseringen och interoperabiliteten inom utbildningen på andra stadiet, särskilt med projektet för kunskapsbaserad ledning, till de delar som det är ändamålsenligt.  

En styrgrupp ska tillsättas för projektet. Till styrgruppen skall utses medlemmar från undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen.

Understödet beviljas en utbildningsanordnare som planerar och genomför utvecklingshelheten för digital kompetens i form av ett omfattande nätverksprojekt. Innehållet ska omfatta det väsentliga innehållet i och de väsentliga aspekterna av utvecklingen av kompetensen och ledningen inom digitaliseringen vid anordnandet av utbildning. 

För omfattande nätverksprojekt kan statsunderstöd beviljas en sådan utbildningsanordnare som har tillstånd att ordna yrkesinriktade examina och yrkesutbildning enligt 3 kapitlet i lagen om yrkesutbildning 531/2017.

Ansökningstiden börjar den 13 maj 2022 och slutar den 17 juni 2022 kl. 16.15.

För understödet kan användas sammanlagt cirka 3–4 miljoner euro. Målet är att fatta beslut om understöden i juni 2022. De sökande informeras skriftligt om beslutet.

Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009), Statsunderstödslagen (688/2001), Lagen om yrkesutbildning (531/2017).
 

Ytterligare information

Specialsakkunnig Tomi Kytölä, tfn 02953 30293, [email protected]

Undervisningsrådet Anne Ekroth (Kymmenedalen, Södra Karelen, Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelen), tfn 02953 30104, [email protected]

Överinspektör Tarja Koskimäki (Nyland, Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland), tfn 02953 30166, [email protected]

Undervisningsrådet Jukka Lehtinen (Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Birkaland, Egentliga Finland och Satakunta), tfn 02953 30183, [email protected]

Undervisningsrådet Mari Pastila-Eklund (Södra Österbotten, Österbotten, Mellersta Österbotten och Mellersta Finland), tfn 02953 30249, [email protected]

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn
av användningen av statsunderstöd: https://okm.fi/sv/understod