Hoppa till innehåll

Specialunderstöd: strategifinansiering för utveckling av informationsledningen

Avustus

Utnyttjandet av information i en resultatrik och effektiv ledning av yrkesutbildningen förutsätter att utbildningsanordnarens ledning har kompetens samt förmåga att producera och utnyttja information på ett mångsidigt sätt i sitt ledarskap. 

Innehållet i de centrala riksomfattande tjänsterna, såsom ePUK och de riksomfattande studie- och examensregistren, visar på brister i uppgifternas täckning och kvalitet. Dessutom kan man utifrån den enkät om digitaliseringsfärdigheterna, som genomfördes 2021, konstatera att anordnarna av yrkesutbildning har brister i informationsledningen. Därför har undervisnings- och kulturministeriet beslutat att rikta en del av den strategifinansiering som kan sökas 2022 till att utveckla utbildningsanordnarnas informationsledning och i synnerhet den kunskapsbaserade styrningens och informationsprocessernas kvalitet.

Understödets centrala mål är att förbättra processerna för informationsproduktionen, mätningen och bedömningen av processerna, förmågan att analysera information samt definitionen, utvecklingen och utnyttjandet av riksomfattande indikator- och statistikuppgifter i anordnandet av yrkesutbildning.

Genomförandet ska vara sådant att alla anordnare av yrkesutbildning har möjlighet att delta. 

De resultat som uppstår inom projektet och kompetensen i anslutning till dem ska vara en permanent del av verksamheten hos anordnarna av yrkesutbildning när projektet avslutas. Beskrivningarna och modellerna som utarbetas ska vara öppet tillgängliga för alla anordnare av yrkesutbildning.

Projektet ska samarbeta med andra projekt som främjar informationsledning, digitalisering och interoperabilitet inom utbildningen på andra stadiet, i synnerhet utvecklingsprojektet för kompetens och ledning inom digitalisering, till de delar det är ändamålsenligt. 

En styrgrupp ska tillsättas för projektet. Till styrgruppen skall utses medlemmar från undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen.

Strategifinansiering kan på ansökan beviljas utbildningsanordnare som har tillstånd att ordna yrkesinriktade examina och yrkesutbildning enligt 22 § i lagen om yrkesutbildning (531/2017).

Ansökningstiden börjar den 13 maj 2022 och slutar den 17 juni 2022 kl. 16.15.

För understödet kan användas sammanlagt cirka 3–4 miljoner euro. Understödet beviljas för tiden 1.1.2022–31.12.2023. Målet är att fatta beslut om understöden i juni 2022. De sökande informeras skriftligt om beslutet.

På användningen av strategifinansieringen tillämpas följande författningar: lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009), statsunderstödslagen (688/2001)
 

Utbildning Yrkesutbildning

Ytterligare information

Specialsakkunnig Tomi Kytölä, tfn 02953 30293, [email protected] 

Undervisningsrådet Anne Ekroth (Kymmenedalen, Södra Karelen, Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelen), tfn 02953 30104, [email protected]

Överinspektör Tarja Koskimäki (Nyland, Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland), tfn 02953 30166, [email protected]

Undervisningsrådet Jukka Lehtinen (Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Birkaland, Egentliga Finland och Satakunta), tfn 02953 30183, [email protected]

Undervisningsrådet Mari Pastila-Eklund (Södra Österbotten, Österbotten, Mellersta Österbotten och Mellersta Finland), tfn 02953 30249, [email protected]
 

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn
av användningen av statsunderstöd: https://okm.fi/sv/understod