Hoppa till innehåll

Statsunderstöd för att förbättra förutsättningarna för fysisk aktivitet på daghemsgårdar och anlägga mer naturlika lekmiljöer på gårdarna

Avustus

Genom att förbättra förutsättningarna för fysisk aktivitet på daghemsgårdarna uppmuntras barnen till en rörlig livsstil redan i tidig ålder. Undersökningar på senare tid har lyft fram de positiva hälsoeffekterna av en naturlik miljö. En naturlik daghemsgård främjar barnens fysiska aktivitet, immunbalans och kreativa lekar. Både vuxna och barn trivs bättre när den biologiska mångfalden på daghemsgården är stor, de orkar bättre och är på bättre humör.

I den första tilläggsbudgeten för 2023 anvisades 1 000 000 euro för understöd för idrottsanläggningar i syfte att förbättra förutsättningarna för fysisk aktivitet på daghemsgårdar och anlägga mer naturlika lekmiljöer på gårdarna. Det är fråga om ett engångsstöd som endast beviljas 2023.

Understöd beviljas kommuner eller samkommuner eller sammanslutningar där en kommun eller samkommun har bestämmanderätten. Understöd beviljas för projekt där byggandet inleds senast 2024. Ett villkor för att understöd ska beviljas är att den egendom som förvärvas blir understödstagarens egendom. Understöd kan inte beviljas för projekt som genomförs enligt livscykelmodellen eller motsvarande modeller eller för reparationer av sådana objekt.

Understöd kan beviljas för projekt vars kostnadsberäkning uppgår till högst 100 000 euro (moms 0 %). Statsunderstöd beviljas inte utan särskilda kommunalekonomiska grunder för projekt vars kostnader understiger 20 000 euro (moms 0 %).

Regionförvaltningsverket är statsbidragsmyndighet. En förteckning över de tjänsteinnehavare på regionförvaltningsverken som handhar anläggningsprojekt inom motion och idrott medföljer nedan.

Ansökningstiden börjar den 15 september 2023.
Ansökningstiden löper ut fredagen den 27 oktober 2023 kl. 16.15.


Sökandena informeras om beslutet skriftligen. Beslutet inkluderar även anvisningar och villkor för användningen av understödet samt anvisningar om utbetalningen av understödet.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Idrottslagen (390/2015) och idrottsförordningen, statsunderstödslagen (688/2001), lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet  (1705/2009) och tillhörande förordning (1766/2009) samt villkoren i statsbudgeten. Centrala för byggandets del är markanvändnings- och bygglagen (132/1999) och tillhörande förordning (895/1999) inklusive ändringar.

Ytterligare information

Regionförvaltningsverken:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Sixten Wackström, tfn 0295 016 565 ([email protected])

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
Marko Mäkinen, tfn 0295 018 092 ([email protected])

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Jarkko Rantamäki, tfn 0295 018 832 ([email protected])

Regionförvaltningsverket i Östra Finland
Tapio Niskanen, tfn 0295 016 336 ([email protected])

Regionförvaltningsverket i Norra Finland
Ulla Silventoinen, tfn 0295 017 663 ([email protected])

Regionförvaltningsverket i Lappland
Kai-Matti Joona, tfn 0400 538 115 ([email protected])

Undervisnings- och kulturministeriet
Mikko Helasvuo
[email protected]
tfn 0295 330 422

Se även Undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd.