EUROSTUDENT-undersökningar och analyser

I de internationella EUROSTUDENT-undersökningarna utreds bland annat hur unga antas till högskoleutbildning, högskolestudiernas omständigheter, studerandenas tidsanvändning och utkomst samt hur internationella studeranden integreras i Finland. I Finland är det meningen att resultaten på ett bättre sätt ska tas i bruk som en del av utvecklandet av högskoleutbildningen.

Den åttonde EUROSTUDENT-undersökningen genomförs i Finland våren 2022 som en webbenkät bland 25 000 utvalda högskolestuderande. Statistikcentralen samlar uppgifterna. De rapporter och forskningsartiklar som utarbetas utifrån datainsamlingen blir färdig i år 2023.

I undersökningen EUROSTUDENT VIII kartläggs teman som hänför sig till studieframgång och  studerandenas livssituation, arbete och förväntningar på sysselsättning och ytterligare utländska studerandes etablering i Finland. Man utreder också effekterna av digitaliseringen av studierna och coronapandemin. Undersökningen genomförs i ungefär 25 europeiska länder samtidigt.

Under den föregående EUROSTUDENT-undersökningsgrundan publicerades högskoleforskares analyser om teman som hänför sig till ämnet, t.ex.

  • Jämlikhet i utbildningen

  • Ansökan till studier och framsteg i studierna

  • Internationell rörlighet och utländska studerande

Undersökningsartiklarna formar en helhet som exponerar bakgrunder, erfarenheter och social status av högskolestuderande i Finland. Forskningsdata som de levererar kan utnyttjas bland annat för utveckling av praxis i studentutbyte, studenturval och erkännande av tidigare inhämtad kunskap.

Artikelsamlingen utkom i undervisnings- och kulturministeriets publikationsserie.

EUROSTUDENT VIII dataskyddsmeddelandet

EUROSTUDENT-webbsidan (på engelska)

EUROSTUDENT Database (Data Reporting Module)

Ytterligare information

Tuomas Parkkari, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Tiedepolitiikan vastuualue ( TIEVA ) Telefon:0295330244   E-postadress: