EUROSTUDENT-undersökningar och analyser

I de internationella EUROSTUDENT-undersökningarna utreds bl.a. hur unga antas till högskoleutbildning, högskolestudiernas omständigheter, studerandenas tidsanvändning och utkomst samt hur internationella studeranden integreras i Finland. I Finland är det meningen att resultaten på ett bättre sätt ska tas i bruk som en del av utvecklandet av högskoleutbildningen.

Den sjunde EUROSTUDENT-undersökningen genomfördes under hösten 2018 som en webbenkät bland 25 000 utvalda högskolestuderande. Statistikcentralen samlade in uppgifterna. Rapporterna och forskningsartiklarna som görs på basis av informationsinsamlingen blir färdiga i början av 2020.

Under den förra EUROSTUDENT- undersökningsrundan publicerades högskoleforskares analyser om teman som hänför sig till ämnet, t.ex.

  • Flexibla studievägar
  • Internationell rörlighet
  • Jämlikhet inom utbildningen

Undersökningsartiklarna formar en helhet som exponerar bakgrunder, erfarenheter och social status av finska högskolestuderande. Forskningsdata som de levererar kan utnyttjas bland annat för utveckling av praxis i studentutbyte, studenturval och erkännande av tidigare inhämtad kunskap.

Artikelhelheten har publicerats i undervisnings- och kulturministeriets publikationsserie.

Ytterligare information

Kaisu Piiroinen, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), ansvarsområdet för högskolepolitik Rådet (utbildning, ungdom, kultur och idrott)  0295330359