Hoppa till innehåll

Specialunderstöd till religionssamfund för att anställa sommararbetare

Avustus

Understöd kan beviljas religionssamfund som avses i religionsfrihetslagen, det vill säga evangelisk-lutherska kyrkan, ortodoxa kyrkan och registrerade religionssamfund. Understöd beviljas dock inte till religionssamfund i föreningsform, religionssamfund som inte är registrerade, lokala samfund som ingår i registrerade religionssamfund eller privatpersoner.

Coronatiden har varit särskilt svår för barn och unga. Övergången från närundervisning till distansundervisning och tvärtom, nedstängda fritidsaktiviteter och begränsade sociala kontakter påverkar barns och ungas upplevelser och liv även på längre sikt. Coronakrisen har också försämrat de ungas ställning på arbetsmarknaden på ett synnerligen betydande sätt. De ungas svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden i början av arbetskarriären kan ha långtgående effekter. Svårigheterna att hitta sommarjobb minskar möjligheterna att få värdefull arbetslivserfarenhet och försämrar utkomsten under det kommande läsåret. 

Sommaren 2021 är en av de avgörande stunder då barn och unga ska erbjudas meningsfull verksamhet som hjälper att förebygga psykisk ohälsa, sociala problem, ensamhet, utslagning och gängbildning.  I detta syfte bidrar understödet till religionssamfundens verksamhet vid anställning av sommararbetare. 

Ansökningstiden börjar den 7 April 2021 och går ut den 21 April 2021 kl. 16.15.

I understöd utdelas högst 500 000 euro. Utdelningen är beroende av att riksdagen beviljar anslag för ändamålet. Av denna summa kan 460 000 euro beviljas evangelisk-lutherska kyrkan, 20 000 euro ortodoxa kyrkan och 20 000 euro andra registrerade religionssamfund. 

Avsikten är att besluten ska fattas i Maj 2021. Sökandena informeras om besluten skriftligen via e-tjänsten.

På understöden tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Kyrkliga ärenden

Ytterligare information

Regeringsrådet Hanna Kiiskinen 
tel. 0295 330 086
[email protected]

Stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten kan begäras på adressen [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd.