Hoppa till innehåll

Specialunderstöd: strategifinansiering för att stödja samgåenden av anordnare av yrkesutbildning

Avustus

En av faktorerna som krävs för serviceförmågan inom yrkesutbildningen är en fungerande anordnarstruktur, där anordnare av yrkesutbildning som profilerats på olika sätt bildar en struktur för utbud av utbildningstjänster som är ändamålsenlig både regionalt och riksomfattande. Med strategifinansiering kan man stödja en sådan utveckling av servicestrukturen, som främjar tillgången till och kvaliteten på yrkesutbildning samt stödjer genomförandet av anordnarens egen strategi eller de strategiska mål som styr den egna verksamheten. Utgångspunkten för utvecklingshelheten är åtgärder som grundar sig på utbildningsanordnarnas egna beslut, som förbättrar förmågan att svara på den mångformiga kundkretsens behov. 

Strategifinansiering kan beviljas för tilläggsutgifter som föranleds av samgående av utbildningsanordnare. Sådana utgifter kan vara till exempel tillfälliga personalutgifter, kostnader för förenhetligande av datasystem och köpta konsulttjänster. Om samgåendena är förknippade med utrymmes- och apparatarrangemang, kan kostnaderna inkluderas i den här utvecklingshelheten. Med strategisk finansiering som är avsedd att stödja samgående kan man inte göra helt nya investeringar i lokaler eller utrustning. Strategisk finansiering för att stödja fusioner kan beviljas för högst tre år.

Strategifinansiering kan på ansökan beviljas utbildningsanordnare som har tillstånd att ordna yrkesinriktade examina och yrkesutbildning enligt 22 § i lagen om yrkesutbildning (531/2017).

Ansökningstiden börjar den 13 maj 2022 och slutar den 17 juni 2022 kl. 16.15.

För understödet kan användas sammanlagt cirka 1 300 000 miljoner euro. Understödet beviljas för tiden 1.1.2022–31.12.2023. Understödet får inte överföras till en annan aktör. Målet är att fatta beslut om understöden i juni 2022. De sökande informeras skriftligt om beslutet.

På användningen av strategifinansieringen tillämpas följande författningar: lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009), statsunderstödslagen (688/2001) 
 

Utbildning Yrkesutbildning

Ytterligare information

Undervisningsrådet Anne Ekroth (Kymmenedalen, Södra Karelen, Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelen), tfn 02953 30104, [email protected]

Överinspektör Tarja Koskimäki (Nyland, Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland), tfn 02953 30166, [email protected]

Undervisningsrådet Jukka Lehtinen (Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Birkaland, Egentliga Finland och Satakunta), tfn 02953 30183, [email protected]

Undervisningsrådet Mari Pastila-Eklund (Södra Österbotten, Österbotten, Mellersta Österbotten och Mellersta Finland), tfn 02953 30249, [email protected]

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd: https://okm.fi/sv/understod