Hoppa till innehåll

Projektunderstöd till stöd för sammanslagning av anordnare av yrkesutbildning

Avustus

En av de faktorer som skapar förutsättningar för yrkesutbildningens serviceförmåga är en välfungerande anordnarstruktur, där anordnare av yrkesutbildning som profilerat sig på olika sätt bildar en både regionalt och nationellt ändamålsenlig struktur för tillhandahållande av utbildningstjänster. Med statsunderstöd som beviljas som strategifinansiering för yrkesutbildning kan man stödja sådan utveckling av tjänstestrukturen som främjar yrkesutbildningens tillgänglighet och kvalitet.

Strategifinansiering som beviljas som statsunderstöd kan beviljas för extra kostnader som orsakas av sammanslagning av utbildningsanordnare. Sådana utgifter kan vara till exempel tillfälliga personalkostnader, kostnader orsakade av harmonisering av informationssystem och upphandling av konsulttjänster. Om det sker lokal- och apparaturarrangemang i anslutning till samgåenden, kan utgifterna upptas under denna utvecklingshelhet. Statsunderstöd som avsetts för stödjande av sammanslagning kan inte användas för helt nya investeringar i lokaler eller utrustning. Statsunderstöd för stödjande av fusioner kan beviljas för högst tre år.

Understöd kan på ansökan beviljas utbildningsanordnare som har tillstånd att ordna yrkesinriktade examina och yrkesutbildning enligt 22 § i lagen om yrkesutbildning (531/2017).

Ansökningstiden börjar 19.9.2023 och slutar 24.10.2023 kl. 16.15. För understöden kan användas högst cirka 540 000 euro. Understödet beviljas för perioden 1.1.2023–31.12.2024. Avsikten är att beslut ska fattas i november 2023. Sökandena informeras skriftligen om beslutet.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009), statsunderstödslagen (688/2001).

Utbildning

Ytterligare information

Undervisningsrådet Anne Ekroth (Kymmenedalen, Södra Karelen, Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelen), tfn 02953 30104, [email protected]

Överinspektör Tarja Koskimäki, (Nyland), tfn 02953 30166, [email protected]

Undervisningsrådet Jukka Lehtinen (Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Birkaland, Egentliga Finland och Satakunta), tfn 02953 30183, [email protected]

Undervisningsrådet Mari Pastila-Eklund (Södra Österbotten, Österbotten, Mellersta Österbotten och Mellersta Finland), tfn 02953 30249, [email protected]

Specialsakkunnig Janne Savolainen (Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland), tfn 02953 30187, [email protected]

Stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning av och tillsyn av användningen av statsunderstöd: https://okm.fi/sv/understod