Turvapaikanhakijoiden opiskelumahdollisuudet

Turvapaikanhakija on ulkomaalainen, joka hakee kansainvälistä suojelua ja oleskelulupaa Suomesta. Turvapaikanhakija saa pakolaisaseman, jos hänelle annetaan turvapaikka. Esiopetusikäiset ja oppivelvollisuusikäiset lapset ovat oikeutettuja koulutukseen. Muu turvapaikanhakija voi hakea opiskelupaikkaa, jos hän täyttää opiskelijavalinnan kriteerit.

Esi- ja perusopetus

Kunta on velvollinen järjestämään alueellaan asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Järjestämisvelvollisuus koskee kaikkia kunnan alueella asuvia lapsia, myös kansainvälistä suojelua hakevia. Kunta voi järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta.

Muu koulutus

Turvapaikanhakija voi hakea opiskelupaikkaa ja ottaa vastaan opiskelupaikan, jos hän täyttää kyseessä olevan koulutuksen opiskelijavalintakriteerit. Oppisopimuskoulutus on myös mahdollista, mikäli turvapaikanhakijan työnteko-oikeutta koskevat ehdot täyttyvät.

Ulkomaalaislaki ei rajoita turvapaikanhakijan opiskelua eivätkä myöskään perusopetuslaki, lukiolaki, ammatillisesta koulutuksesta annettu laki, vapaasta sivistystyöstä annettu laki, yliopistolaki eikä ammattikorkeakoululaki. Poikkeuksena on lukiokoulutukseen valmistava koulutus, johon opiskelijaksi otettavalta edellytetään oleskelulupaa.

Vapaan sivistystyön opiskelijamaksujen alentamiseen tarkoitetut opintoseteliavustukset on rajattu henkilöille, joilla on kotikunta Suomessa.

Mahdollinen opiskelu ei vaikuta henkilön turvapaikka-asian käsittelyyn eikä siihen, myönnetäänkö henkilölle oleskelulupa kansainvälisen suojelun perusteella.

Sovellettava lainsäädäntö

  • ulkomaalaislaki (301/2004)
  • perusopetuslaki (628/1998)
  • lukiolaki (629/1998)
  • ammatillisesta koulutuksesta annettu laki (531/2017)
  • vapaasta sivistystyöstä annettu laki (632/1998)
  • yliopistolaki (558/2009)
  • ammattikorkeakoululaki (932/2014)
  • laki kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella (719/2018).

Lisätietoa

Opiskelijan oleskelulupahakemus | Maahanmuuttovirasto (migri.fi)