Turvapaikanhakijoiden opiskelumahdollisuudet

Turvapaikanhakija on ulkomaalainen, joka hakee kansainvälistä suojelua ja oleskelulupaa Suomesta. Turvapaikanhakija saa pakolaisaseman, jos hänelle annetaan turvapaikka. Esiopetusikäiset ja oppivelvollisuusikäiset lapset ovat oikeutettuja koulutukseen. Muu turvapaikanhakija voi hakea opiskelupaikkaa, jos täyttää opiskelijavalinnan kriteerit.

Esi- ja perusopetus

Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Järjestämisvelvollisuus koskee kaikkia kunnan alueella asuvia lapsia, myös kansainvälistä suojelua hakevia. Kunta voi järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta.

Muu koulutus

Turvapaikanhakija voi hakea opiskelupaikkaa ja ottaa vastaan opiskelupaikan, jos hän täyttää kyseessä olevan koulutuksen opiskelijavalintakriteerit. Oppisopimuskoulutus on myös mahdollista, mikäli turvapaikanhakijan työnteko-oikeutta koskevat ehdot täyttyvät.

Ulkomaalaislaki ei rajoita turvapaikanhakijan opiskelua eivätkä myöskään perusopetuslaki, lukiolaki, ammatillisesta koulutuksesta annettu laki, vapaasta sivistystyöstä annettu laki, yliopistolaki eikä ammattikorkeakoululaki. Poikkeuksena on lukiokoulutukseen valmistava koulutus, johon opiskelijaksi otettavalta edellytetään oleskelulupaa. Vapaan sivistystyön opiskelijamaksujen alentamiseen tarkoitetut opintoseteliavustukset on rajattu henkilöille, joilla on kotikunta Suomessa.

Mahdollinen opiskelu ei vaikuta henkilön turvapaikka-asian käsittelyyn eikä siihen, myönnetäänkö henkilölle oleskelulupa kansainvälisen suojelun perusteella.

Opiskelupaikan saanut henkilö voi hakea oleskelulupaa Suomesta opiskelun perusteella. Oleskelulupaa tarvitaan kun opiskelu kestää yli 90 päivää. Oleskeluluvan myöntäminen opiskelun perusteella edellyttää, että opinnot johtavat tutkintoon tai ammattiin tai että opiskelijalla on perusteltu syy muihin opintoihin.

Opiskelijalla on oltava voimassa oleva matkustusasiakirja. Oleskeluluvan myöntäminen edellyttää myös, että henkilön toimeentulo on turvattu. Vuoden oleskelua varten opiskelijalla on oltava käytössäsi 6 720 euroa sekä mahdolliset opiskelija- tai lukuvuosimaksut. Lisäksi hänellä tulee olla luotettavan ja vakavaraisen yhtiön tai laitoksen myöntämä vakuutus, joka kattaa sairaanhoidon kustannukset. Oleskelulupahakemuksesta peritään käsittelymaksu.

Lisätietoa

 

Sivun sisältö perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön muistioon turvapaikanhakijoiden opiskelusta (6.10.2016, päivitetty 15.10.2018)

Sovellettava lainsäädäntö:

Ulkomaalaislaki (301/2004), perusopetuslaki (628/1998), lukiolaki (629/1998), ammatillisesta koulutuksesta annettu laki (531/2017), vapaasta sivistystyöstä annettu laki (632/1998), yliopistolaki (558/2009),ammattikorkeakoululaki (932/2014) ja laki kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella (719/2018).

Lisätietoja