Maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus 

Lukeminen ja kirjoittaminen ovat tärkeitä perustaitoja, jotka ovat edellytyksenä suomalaisessa yhteiskunnassa pärjäämiselle.

Jos aikuisella maahanmuuttajalla ei ole kotimaassaan ollut mahdollisuutta koulunkäyntiin, luku- ja kirjoitustaitoa voi opiskella aikuisten perusopetuksessa tai vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksessa. Jos maahanmuuttaja osaa lukea ja kirjoittaa omalla kielellä, mutta hänen tarvitsee opiskella lukemista ja kirjoittamista latinalaisilla aakkosilla, vaihtoehtona voi myös olla puuttuvien taitojen opiskeleminen kotoutumiskoulutuksen yhteydessä.

Nuoret aikuiset aikuisten perusopetukseen

Aikuiset, joilta puuttuu suomalaista perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot, ohjataan pääsääntöisesti aikuisten perusopetukseen, joka sisältää erityisen lukutaitovaiheen. Tämä polku on ensisijainen vaihtoehto erityisesti nuorille, 17 vuotta täyttäneille, joille perusopetuksen suorittaminen ja jatko-opintokelpoisuus on koulutus- ja työurien kannalta tärkeää.

Koko perusopetusta ei kaikkien ole pakko suorittaa. Opintoja voidaan yksilöllistää eri vaiheissa. Joustoa on myös siinä, että sekä kokopäiväinen että osa-aikainen opiskelu on mahdollista. Lisäksi aineopintoina voi opiskella yhden tai useamman oppiaineen kursseja. Aikuisten perusopetus ja aineopinnot mahdollistavat siten varsin yksiköllisen etenemisen.

Lukutaitokoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa (kansalaisopistot, kansanopostot, kesäyliopistot, opintokeskukset)

Vapaan sivistystyön oppilaitokset tarjoavat joustavia mahdollisuuksia luku ja kirjoitustaidon opiskelulle kaiken ikäisille ja eri elämän tilanteissa oleville aikuisille. Vaihtoehtoja löytyy sekä kokopäiväisesti, että osa-aikaisesti toteutettuna.

Kohderyhmänä voivat olla maahanmuuttajat, jotka haluavat edetä ripeasti kohti työllistymistä, mutta myös maahanmuuttajat, jotka kaipaavat enemmän tukea oppimisessaan. Opintoja voi myös yhdistää muihin toiminnallisiin opintoihin ja liikuntaan. Erityisenä kehittämiskohteena ovat toteuttamismallit, jotka mahdollistavat kotona lapsia hoitavien vanhempien osallistumisen koulutukseen.  Joustavat toteutukset soveltuvat hyvin myös työssä käyville.

Mikäli maahanmuuttajalla on tarve suorittaa aikuisten perusopetuksen päättötodistus ja alueella ei ole riittävästi avoimia aikuisten perusopetuksen aloituspaikkoja, lukutaito-opinnot voidaan aloittaa vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksessa ja myöhemmin siirtyä aikuisten perusopetukseen jatkamaan opintoja. Aikaisemmin opittu luetaan tällöin hyväksi aikuisten perusopetuksessa ja opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan sisällytetään ne opinnot, jotka hän tarvitsee suorittaakseen perusopetuksen päättötodistuksen.

Kotoutumiskoulutuksessa edelleen mahdollisuus vahvistaa latinalaisen kirjaimiston hallintaa
Latinalaisen kirjaimiston heikko osaaminen voi olla iso kynnys työelämään siirtymiselle. Työvoimakoulutuksena järjestettävässä kotoutumiskoulutuksessa on myös mahdollista vahvistaa latinalaisten kirjainten osaamista. Edellytyksenä on, että henkilöllä on sellaiset oppimisvalmiudet ja osaaminen, että lyhyehkö moduuli riittää ja että kotoutumiskoulutus on muutoin hänelle tarkoituksenmukaisinta.  

TE-toimiston ja kunnan rooli tärkeä

TE-toimistot ja kunnat ovat vastuussa kotoutumislain mukaisten alkukartoitusten järjestämisestä (työllistymis-, opiskelu- ja muiden kotoutumisvalmiuksien arviointi ml. kielitaidon kartoitus ja palveluiden tarpeen arviointi) sekä kotoutumissuunnitelmien laatimisesta.

Kotoutumissuunnitelmaa laadittaessa otetaan huomioon maahanmuuttajan lähtökohdat ja tavoitteet ja arvioidaan erilaisten vaihtoehtojen soveltuvuus ja tarkoituksenmukaisuus.

On tärkeää, että valitun koulutuksen tarkoituksenmukaisuutta seurataan TE-toimistojen, kuntien ja oppilaitosten yhteistyönä. Siirtyminen muuhun koulutukseen tai opintoihin tulee mahdollistaa joustavasti, jos näyttää siltä että valittu vaihtoehto ei toimikaan.