Kulttuurin valtionosuusjärjestelmän uudistus

Opetus- ja kulttuuriministeriö uudistaa museoiden, teattereiden ja orkestereiden toimintaan myöntämäänsä rahoitusta. Tarkoituksena on uudistaa rahoitusjärjestelmää siten, että se ottaisi paremmin huomioon taidekentän ja yhteiskunnan muutokset. 

Huom! Hanke on päättynyt, eikä tämän sivun sisältöä päivitetä enää.

Museoiden, teattereiden ja orkestereiden rahoitukseen tarkoitettu valtionosuusjärjestelmä (VOS) syntyi 1990-luvun alussa ja se korvasi aiemmin harkinnanvaraisena myönnetyn rahoituksen. Valtionosuusjärjestelmä on laskennallinen ja perustuu henkilötyövuosiin ja sen yksikköhintaan. Valtionosuusjärjestelmä on osa kulttuuripolitiikan ohjausjärjestelmää.

Valtionosuusuudistuksen valmistelu

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti uudistusta varten asiantuntijatyöryhmän elokuussa 2016.

Uudistuksen ensimmäinen vaihe 25.8.2016- 31.1.2017

Työryhmä valmisteli uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa Sitran fasilitoimana suositukset rahoituksen periaatteiksi ja niiden taustalla olevat kahdeksan teesiä, jotka julkistettiin helmikuussa 2017.

Teesit ja suositukset syntyivät laajassa vuoropuhelussa kentän kanssa. Syksyn 2016 aikana järjestettiin kolme suurta sidosryhmätilaisuutta, jotka olivat avoimet kaikille taiteesta ja kulttuuriperinnöstä kiinnostuneille. Keskustelua käytiin myös Sitran KulttuuriVOS -Facebook-ryhmässä.

Uudistuksen toinen vaihe 1.2.-31.12.2017

Uudistuksen toisessa vaiheessa asiantuntijatyöryhmä laatii ehdotuksen rahoitusjärjestelmän uudistamiseksi ja valmistelee tarvittavat säädösmuutosehdotukset.

Sidosryhmätilaisuuden tallenteet  14.6.2017 ja 21.11.2017 (Sitra).

Työryhmän ehdotus

Työryhmän ehdotus rahoitusjärjestelmän uudistamiseksi luovutettiin  17.1.2018.

Työryhmä esitti, että teatteri- ja orkesterilaki korvattaisiin esittävän taiteen edistämisestä annettavalla lailla. Laki kattaisi yleisesti kaikki esittävän taiteen muodot. Valtionosuuskelpoisuus muuttuisi esittävän taiteen osalta määräaikaiseksi. Myös esittävän taiteen ns. vapaan kentän toiminta-avustusten kriteereitä ja tukimääriä esitettiin muutettavaksi.

Museoiden osalta työryhmä esitti museolain uudistamista kokonaisuudessaan. Alueelliset vastuumuseot korvaisivat nykyiset maakunta- ja aluetaidemuseot ja valtakunnalliset vastuumuseot nykyiset valtakunnalliset erikoismuseot. Tehtävistä ja nimeämisen edellytyksistä säädettäisiin laissa.

Valtionosuuden edellytysten täyttyminen tarkistettaisiin kaikilta museoilta nelivuosittain ja OKM vahvistaisi nelivuosittain henkilötyövuosimääriä koskevan rahoitussuunnitelman. Perusrahoituksen valtionosuusprosentti säilyisi ennallaan (37 %), alueelliseen tehtävään kohdennettujen henkilötyövuosien osalta valtionosuusprosentti oli 85. Valtakunnallisten erikoismuseoiden harkinnanvaraiset avustukset muutettaisiin valtionosuuden harkinnanvaraiseksi korotukseksi.

Lausuntokierros

Työryhmän ehdotus toimitettiin lausunnolle lausuntopalvelu.fi –verkkopalvelun kautta. Määräaikaan 15.3.2018 mennessä saatiin yhteensä 274 lausuntoa, joista esittäviä taiteita koski 204 ja museoita 83.

Lausunnoissa suhtauduttiin pääosin myönteisesti työryhmän museoita koskeviin ehdotuksiin ja tuotiin esiin huoli esittävän taiteen vapaiden ryhmien rahoituksen nykytilasta. Esittävän taiteen valtionosuutta koskevat ehdotukset saivat osakseen kritiikkiä. 

Jatkotoimet

Kulttuurin rahoitusjärjestelmää uudistetaan toteuttamalla museoiden valtionosuusjärjestelmän uudistus ja toteuttamalla esittävän taiteen vapaan kentän harkinnanvaraisiin tukiin ehdotettuja muutoksia.

Museolain uudistamista koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyn 2018 aikana. Toimeenpanon valmistelu käynnistyisi vuoden 2019 alusta lukien. Kaikki museot hakisivat uudelleen valtionosuuden piiriin. Alueellisia ja valtakunnallisia tehtäviä hoitavat vastuumuseon nimettäisiin hakemusmenettelyn jälkeen.

Esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän osalta työryhmän ehdotukset ovat siirtyneet jatkovalmisteluun.

Julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2019– 2022 on varattu lisärahoitusta museoiden valtionosuusjärjestelmän uudistamiseen ja esittävän taiteen vapaiden ryhmien toimintaedellytysten parantamiseen yhteensä 7 miljoonaa euroa vuosittain vuodesta 2020 lukien.

Lisätietoja

Katri Santtila, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) Puhelin:0295330285   Sähköpostiosoite:


Päivi Salonen, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) Puhelin:0295330281   Sähköpostiosoite:


Joni Hiitola, hallitusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Strategisen ohjauksen vastuualue Puhelin:0295330108   Sähköpostiosoite: