Hallituksen esitys ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilusta ja eräistä siihen liittyvistä laeista

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

OKM059:00/2023 Säädösvalmistelu

Esityksessä ehdotetaan, että toteutettaisiin 1.1.2026 alkava ja 31.12.2033 päättyvä kokeilu ammatillisen koulutuksen toiminnan ohjauksesta. Lisäksi ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmää sekä oppimisen tuen järjestelmää uudistettaisiin.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM059:00/2023

Asianumerot VN/33727/2023

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 1.10.2023 – 31.12.2024

Asettamispäivä 1.10.2023

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 5 Osaava Suomi

Alaluku 5.2 Toiselta asteelta tiedot ja taidot eteenpäin

Lainvalmistelu

HE laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 5.2.2024
 • 2

  Meneillään oleva vaihe: Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 41/2024
 • 3

  Annettu eduskunnalle

 • 4

  Säädös hyväksytty

Esityksellä muutettaisiin lakia ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) ja lakia opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009). Ammatillisen koulutuksen rahoitusmallia ja toiminnan ohjausta muutettaisiin koulutuksen laadun, vaikuttavuuden ja työllistymisen parantamiseksi. Oppimisen tukea vahvistettaisiin säätämällä opiskelijan oikeudesta tukiopetukseen, joka korvaa nykymuotoiset oppimisvalmiuksia tukevat opinnot. Oppimisen tukea toisen asteen koulutuksissa yhtenäistettäisiin säätämällä erityisopetuksesta, joka korvaa nykyisen erityisen tuen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2025.

VastuuministeriOpetusministeri Henriksson

Lisätietoa

 • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

 • Käsittely: Lainsäädännön arviointineuvosto

Syysistuntokauden 2024 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Anna Kankaanpää, Hallitusneuvos
puh. +358 295 330 013
[email protected]

Tiivistelmä

Esityksessä ehdotetaan, että toteutettaisiin 1.1.2026 alkava ja 31.12.2033 päättyvä kokeilu ammatillisen koulutuksen toiminnan ohjauksesta. Lisäksi ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmää sekä oppimisen tuen järjestelmää uudistettaisiin.

Lähtökohdat

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman mukaisesti uudistetaan ammatillisen koulutuksen rahoitusmallia ja toiminnanohjausta. Rahoitusmallin ja toiminnanohjauksen uudistamisen tavoitteena on vahvistaa ammatillisen koulutuksen ja elinkeinoelämän yhteistyötä, jotta koulutus vastaisi paremmin työelämän tarpeisiin. Huoltovarmuuden varmistamiseksi ammatillisessa koulutuksessa on varmistettava, että kriittisten alojen osaamistarpeisiin vastataan riittävästi.

Rahoitusmallin uudistuksessa koulutuksen järjestäjille luodaan kannusteita ohjata opiskelijoita suorittamaan tutkintoja pienempiä osaamiskokonaisuuksia, huolehtia opintojen suorittamisesta, valmistumisesta sekä työllistymisestä tai jatko-opintoihin siirtymisestä valmistumisen jälkeen. Vaikuttavuusrahoituksen mittaristoa kehitetään ja sen seurantaa ajantasaistetaan. Rahoitusmalliin luodaan kannusteita myös, joilla vastataan jatkuvan oppimisen edellytysten vahvistamiseen ja alueelliseen työvoimatarpeeseen.

Toiminnan ohjauksen uudistamisen tavoitteena on vahvistaa ohjauksen vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta ja varmistaa järjestäjäneutraliteetti. Ruotsinkielisen ammatillisen koulutuksen erityispiirteet otetaan huomioon. Hallitus vahvistaa toisen asteen urheiluoppilaitosten asemaa.