Valtioneuvoston asetus OKM/2023/16

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.3.2023 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Hallitusneuvos Antti Randell, p. +35 8295330173
Asia
Laki nuorisolain muuttamisesta (955/2022) on tullut voimaan 1.1.2023. Lailla muutettiin valtakunnallisen nuorisoalan järjestön, valtakunnallisen nuorisoalan osaamiskeskuksen sekä nuorisokeskuksen valtionapukelpoisuuden hyväksymistä koskevia säännöksiä. Lisäksi selkeytettiin valtakunnallisen nuorisoalan järjestön, valtakunnallisen nuorisoalan osaamiskeskuksen sekä nuorisokeskuksen valtionavustuksen määräytymisen perusteita. Nuorisolain muutoksista johtuen ehdotetaan muutettavaksi myös nuorisotyöstä ja -politiikasta annetun valtioneuvoston asetuksen 5—10 §:ää, joissa säädetään tarkemmin valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen, valtakunnallisten nuorisoalan osaamiskeskusten ja nuorisokeskusten valtionapukelpoisuuden hyväksymisen ja valtionavustuksen myöntämisen edellytyksistä sekä valtionavustuksen myöntämisessä noudatettavasta menettelystä. Lisäksi asetuksen 3 ja 4 §:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että jatkossa niissä ei säädettäisi enää valtion nuorisoneuvoston ja arviointi- ja avustustoimikunnan pääsihteerin ja muun henkilöstön toimikaudesta. Tarkoitus on, että jatkossa valtion nuorisoneuvoston ja arviointi- ja avustustoimikunnan pääsihteerien ja muun henkilöstön nimitykset eivät olisi sidottuja valtion nuorisoneuvoston ja arviointi- ja avustustoimikunnan toimikausiin. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 6 päivänä huhtikuuta 2023.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen nuorisotyöstä ja -politiikasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Vaikutukset
Asetusehdotuksella ei ole merkittäviä itsenäisiä taloudellisia tai muita vaikutuksia. Ehdotettuihin muutoksiin liittyviä vaikutuksia valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen, valtakunnallisten nuorisoalan osaamiskeskusten ja nuorisokeskusten toimintaan sekä niiden valtionapukelpoisuuden hyväksymiseen ja valtionavustuksen myöntämiseen liittyvään menettelyyn on kuvattu nuorisolain muuttamista koskevassa hallituksen esityksessä HE 107/2022 vp. Asetuksen 3 ja 4 §:n ehdotetuilla muutoksilla mahdollistettaisiin jatkossa valtion nuorisoneuvoston sekä arviointi- ja avustustoimikunnan henkilöstön nimittäminen myös toistaiseksi voimassa olevaan palvelussuhteeseen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen