Sari Tojkander

Los Angeles

Sari Tojkander

Sari Tojkander toimii Los Angelesin pääkonsulaatissa korkeakoulu- ja tiedepolitiikan erityisasiantuntijana. Hän aloitti tehtävässä lokakuussa 2022. Team Finland Knowledge -erityisasiantuntijan tehtävänä on seurata ja raportoida tutkimuksesta ja tiedepolitiikasta, sekä työskennellä Suomen ja Yhdysvaltojen tutkimus- ja innovaatioekosysteemien välisen yhteistyön vahvistamiseksi. Tavoitteena on lisäksi edistää suomalaisen korkeakoulutuksen tunnettavuutta ja mahdollisuuksia tutkimusvaihtoon. Vaikka Tojkanderin toimipaikka sijaitsee Los Angelesissa, hän vastaa tehtävässään Yhdysvaltojen länsirannikosta ja tämän lisäksi Kanadasta.

Tojkander on solubiologian dosentti ja koulutukseltaan syöpäbiologian tohtori. Hänellä on pitkäaikaista kokemusta tutkimus- ja koulutustoiminnasta suomalaisissa yliopistoissa sekä kansainvälisestä yhteistyöstä erityisesti Yhdysvaltojen itärannikolle. Ennen nykyistä tehtäväänsä Tojkander työskenteli johtavana tutkijana Tampereella Institute of Advanced Studyssa (IAS) ja Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa, jossa hän on vetänyt Suomen Akatemian rahoittamaa hanketta. Ennen Tampereen yliopistolle siirtymistä Tojkander työskenteli Helsingin yliopistossa akatemiatutkijana.

Suomen ja Yhdysvaltojen kumppanuus

Yhdysvaltojen ja Suomen välillä on tehty pitkään taloudellista ja tieteellistä yhteistyötä. Suomalaiset tutkijat ovat vuosikymmenien ajan tehneet hedelmällistä yhteistyötä yhdysvaltalaisten kollegoidensa kanssa ja kehittäneet yhdessä eri alojen huipputeknologioita ja tieteellisiä läpimurtoja. Nämä yhteydet vahvistunevat tulevaisuudessa entisestään johtuen useista kahdenvälisistä sopimuksista, joita Suomen ja Yhdysvaltain eri osavaltioiden välille on viime vuosina solmittu. Kahdenvälisiä yhteistyöasiakirjoja on laadittu pyrkimyksenä laajentaa kumppanuutta tietyillä tieteenaloilla, kuten 5G/6G, tekoäly, kvanttilaskenta, vihreä siirtymä ja biotalous. Yhteistyöasiakirjat eivät kuitenkaan sulje pois muiden tieteenalojen yhteistyötä ja mahdollisia yhteisiä intressejä on tunnistettu usealla ajankohtaisella tutkimusalueella.

Maiden kahdenvälisiä tiedesuhteita on vahvistettu viime vuosina lisäksi yhteisten rahoitusohjelmien kautta. Vuonna 2020 käynnistettiin aloite National Institutes of Healthin (NIH) ja Suomen Akatemian välillä, lisäksi Suomen Akatemialla ja National Science Foundation:lla (NSF) on ollut yhteinen ohjelma kahdenvälisen yhteistyön tueksi. Nämä rahoitusmahdollisuudet ovat edistäneet voimakkaasti tutkimusyhteistyötä viime vuosina ja todennäköisesti nämä yhteiset, kahdenväliset rahoitusmahdollisuudet tulevat vielä lisääntymään lähitulevaisuudessa. Rahoitusohjelmien lisäksi korkeakoulu- ja tutkimusyhteistyötä tehdään esimerkiksi suomalais-yhdysvaltalaisen globaaliohjelman FARIA:n kautta. FARIA on ollut tärkeänä tukena rakentamassa tutkimus- ja korkeakouluverkostoja Suomen ja Yhdysvaltojen keskeisten alueiden ja toimijoiden välille. Erinomaisen toimintaympäristön ansiosta Suomella on hyvät mahdollisuudet vahvistaa yhteistyötään Yhdysvaltojen kanssa korkeakoulu- ja tutkimussektorilla.

Geopoliittisen tilanteen muutokset ovat kiistatta ajaneet useat maat etsimään luotettavia yhteistyökumppaneita. Ukrainan sota ja yleinen maailmanlaajuisen vakauden tilanteen heikentyminen ovat johtaneet tilanteeseen, jossa tarvitaan uusia liittoutumia. Suomella on yleisesti hyvä maine ja NATO-jäsenyys on selkeästi lisännyt Suomen globaalia kiinnostavuutta entisestään ja Suomi on näyttäytynyt houkuttelevana vaihtoehtona uudenlaiselle yhteistyölle. Poliittisen toiminnan ja tutkimusyhteistyön välillä on monia toisiaan yhteen sitovia tekijöitä, jolloin on odotettavissa, että poliittisen tilanteen muutokset vaikuttavat myös Suomen ja Yhdysvaltojen välisen tutkimusyhteistyön kehittymiseen. 

Strategisesti merkittävä länsirannikko

Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna Yhdysvaltojen yliopistot sijoittuvat aina kärkisijoille. Kaliforniassa on useita korkeatasoisia ja hyvin rahoitettuja tutkimusyliopistoja, kuten UCLA, UC Berkeley, Stanford ja Caltech. Kokonaisuudessaan osavaltiossa sijaitsee yli 400 korkeakoulua ja sen tiedetään olevan maailman merkittävin innovaatio- ja teknologiakeskittymä. Kaliforniassa sijaitsevat korkeakoulut ovat pitkään tukeneet translationaalista tutkimusta ja yrittäjyyttä, nämä tukitoimet ovat johtaneet myös lukuisten innovaatiokeskusten muotoutumiseen. Yrittäjähenkisyys ja yrittäjyyden tukeminen on kasvattanut myös taloudellista valtaa: maailman merkittävimpiä talousalueita tarkasteltaessa Kalifornia sijoittautuu neljänneksi. Strategisesti tarkasteltuna löytyy useita syitä, joiden vuoksi Suomen kannattaa panostaa tutkimus- ja innovaatioyhteistyöhön Kalifornian osavaltion kanssa.

Suomen ja Yhdysvaltojen välisen yhteistyön edistäminen painottuu Kalifornian ohella muihin länsirannikon osavaltioihin, joiden kanssa on aiemmin sovittu valtiotasoisesta yhteistyöstä (MoU, Memorandum of Understanding). Yhdysvaltojen lisäksi Kanadan länsirannikolla sijaitsee houkuttelevia yhteistyömahdollisuuksia, erityisesti Brittiläisen Kolumbian ja Albertan alueella. Yhdistävinä tekijöinä Kanadan ja Suomen välillä on esimerkiksi korkeasti koulutettu väestö, sekä hyvin samankaltainen ilmasto ja luonto. Yhteistä löytyy myös tutkimussektorilta, erityisesti biotalouden, metsätalouden, arktisten teknologioiden, tekoälyn, smart cities –teknologian ja langattomien verkkojen aloilta. Erityisesti näiden alojen osalta löytyy mahdollisuuksia molempia osapuolia hyödyttävän yhteistyön käynnistämiseen. Yhteistyömahdollisuuksia ollaan kartoitettu myös lääketieteellisen tutkimuksen saralla. 

Tutkimus- ja innovaatioyhteistyön lisäksi tavoitteena on liikkuvuuden ja opiskelijavaihdon lisääminen maiden välillä. Yhdysvallat on maailmanlaajuisesti kiinnostavin opiskelijavaihdon kohde ja huippuyliopistot ovat aina houkutelleet paljon kansainvälisiä opiskelijoita eri tieteenaloilta. Pandemiavuosien aiheuttaman laskun jälkeen kansainvälisten opiskelijoiden määrä on jälleen noussut aiempia vuosia vastaavalle tasolleen ja lukuvuonna 2021-2022 lähes miljoona opiskelijaa yli 200 eri maasta aloitti opintonsa yhdysvaltalaisissa korkeakouluissa.

Osaaminen ja yhteistyö

Suomalaisilla korkeakouluilla ja Suomen tutkimussektorilla on yleisesti hyvä maine. Yhdysvaltalaisten opiskelijoiden keskuudessa Suomi on kuitenkin vielä melko tuntematon, joten maakuvatyöllä ja liikkuvuusmahdollisuuksien edistämisellä on edelleen paljon tehtävää edessään. Fulbright-ohjelma on yksi esimerkki erinomaisesta yhteistyöalustasta suomalais-yhdysvaltalaiselle tutkimusyhteistyölle, -mahdollisuuksille ja tiedonvaihdolle. Se on jo tässä vaiheessa lisäksi muodostanut vahvan alumniverkoston, joka koostuu mm. tutkijoista ja opettajista välille. Suomalaisten korkeakoulujen tarjoamat lukuisat englanninkieliset opinto- ja tutkintokokonaisuudet tekevät myös Suomesta houkuttelevamman vaihtoehdon tutkimus- ja opiskeluvaihdolle.

Tulevien vuosien aikana onkin erityisen kiinnostavaa seurata näiden kahden maan yhteistä polkua. Suomella ja Yhdysvalloilla on yhteistä, mikä tulee jaettuun arvopohjaan ja tieteellisiin tavoitteisiin. Vaikka Yhdysvallat on johtava tiedemaa eri tutkimusaloilla, maa tarvitsee myös kansainvälistä osaamista, tiedonvaihtoa, tutkimusideoita ja innovaatioita Yhdysvaltojen ulkopuolelta, kuten Suomesta. Suomella ja Yhdysvalloilla onkin hyvät edellytykset toimia yhteistyössä globaalien haasteiden ratkaisemiseksi tutkimus- ja tiedeyhteistyön kautta.

Yhteystiedot

LinkedIn
[email protected]