Hyppää sisältöön

Fokus på hållbar utveckling och urfolkens rättigheter under Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2021

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 30.12.2021 11.50
Nyhet

Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet går mot sitt slut. Coronan har naturligtvis påverkat hur man har kunnat ordna evenemang, men man har också funnit lösningar. Till exempel har distans- och hybridevenemang blivit allt vanligare och i många fall finns det upptagningar och rapporter som man kan utnyttja i olika sammanhang också efter ordförandeskapet. Dokumentationen stöder på ett bra sätt ordförandeskapets kontinuitet och kommande verksamhet. Årets övergripande tema var hållbar utveckling, sett ur ekologisk, social och ekonomisk synvinkel.

I ordförandeskapets program har utgångspunkten varit det nordiska samarbetets vision, enligt vilken Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade område senast år 2030. Genom samarbete försöker man skapa ett grönare, mer konkurrenskraftigt och socialt hållbart Norden. Här följer en genom gång av de viktigaste temana samt evenemangen som ordnats av undervisnings- och kulturministeriet. 

Hållbar utveckling inom utbildning

I mars ordnades det första mötet för samarbetsnätverket för lärarutbildningen i Norden. Under mötet funderade man över möjligheterna att grunda ett nordiskt nätverk med syftet att förbättra lärarnas färdigheter inom hållbar utveckling på alla utbildningsnivåer. 

Också hållbarhet och fred var på tapeten under seminariet Education for Inclusive Peace: the role of education and research in promoting the Women, Peace and Security agenda in the Nordics. Seminariet lyfte fram kvinnans roll inom utbildning och forskning i förhållande till fred och säkerhet. En rapport om evenemanget publiceras i början av 2022.

Kultur över gränserna

De nordiska länderna genomför under 2022 det omfattande kulturprogrammet Nordic Bridges i Kanada. Syftet med programmet är att presentera den nordiska konsten och kulturen internationellt. I samband med detta startade undervisnings- och kulturministeriet tillsammans med Nordiska ministerrådet under hösten 2021 en dialog på tjänstemannanivå mellan de nordiska länderna och Kanada genom att ordna en diskussionsserie med aktuella teman: Culture and Arts Policy Dialogues between Canada and the Nordics (online). Canadian Heritage fungerade som partner i Kanada. Temana för diskussionerna var Den hållbara utvecklingens kulturella dimension och kulturbranschens gröna övergång, Innehållsmässig mångfald på webben samt De kreativa branscherna och kulturexporten. En rapport om evenemangen publiceras i början av 2022.

Av-branschens verksamhetsförutsättningar och konkurrenskraft främjades vid ett flertal tillfällen under året. I samarbete med Nordiska film- och tv-fonden (NFTVF)  ordnads under våren den internationella diskussionsserien Audiovisual collaboration 2021 med syftet att stärka kontakterna mellan branschens aktörer och beslutsfattarna i Norden och Europa. I februari 2022 kommer man att ordna follow up-evenemang och en sammandragsrapport av diskussionsserien publiceras under våren 2022. 

Den hållbara utvecklingens roll inom arkitekturpolitiken behandlades i Det nya europeiska Bauhausprojektet, som startades av Europeiska kommissionen. I samarbete med miljöministeriet och Archinfo dryftade man den nordiska aspekten av projektet genom öppna workshops. Målet var att hitta bättre sätt att leva och bo i Norden. 

I maj diskuterades även mångfald inom scenkonst på nordisk nivå under evenemanget Reshaping horizons of hope  – Theatre of the Future. Programmet var en del av evenemangsveckan #StopHatredNow och hör ihop med projektet An inclusive cultural sector in the Nordics, som Norge svarade för som ordförandeland i Nordiska ministerrådet 2017. 

Barn och unga

Det nordiska nätverket Konst och kultur i skolan och småbarnspedagogiken träffades under hösten i Lahtis i samband med Barnkulturforumet. Nätverkets möte ordnades för första gången i Finland och evenemangets diskussionsteman var bl.a. en miljövänlig barnkultur och konstfostran, barns och ungas klimatångest och hur den kan behandlas genom konst samt hållbar utveckling inom barnkultur.

Ett tema under ordförandeskapet har varit att främja barns och ungas läsande. Ministeriet ordnade under våren tillsammans med Nordisk kulturkontakt ett webinarium om det nordiska projektet Bokslukaren, som främjar läsning.

Urfolkens immateriella egendom och gränslös samisk utbildning

Undervisnings- och kulturministeriet satsar på samarbete som hänför sig till urfolkens immateriella egendom. I november hölls en konferens om skydd av de nordiska urfolkens, så som samernas och Grönlands inuiters traditionella kunskap och immateriella egendom. Under konferensen lyfte man fram urfolkens egen syn på centrala frågor och konferensen fungerade även som ett startskott för ett ökat nordiskt samarbete för att främja de nordiska urfolkens immateriella rättigheter som gäller traditionell kunskap och traditionella kulturuttryck. Samarbetet i Norden fokuserar särskilt på hur de nuvarande immateriella rättigheterna skyddar den traditionella kunskapen och hur man borde åtgärda brister.

Att utveckla det nordiska samarbetet inom den samiska utbildningen har också varit ett av målen under Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet. I december ordnades i samarbete med Sametinget (Sámediggi) ett nordiskt forum om sameutbildning i kulturcentret för samisk kultur Sajos i Enare. Forumet skapade en helhetsbild av den samiska utbildningens situation i Finland, Sverige och Norge. Teman var bl.a. hur statsgränserna påverkar de samiska språken, de samiska elevernas språkliga rättigheter, de samiska lärarnas utbildning samt samisk distansutbildning. Evenemanget samlade bl.a. representanter för sameting och undervisningsministeriet i Finland, Sverige och Norge, anordnare av undervisnings och utbildning samt forskare i samisk undervisning och utbildning. 

Information om evenemanget: Gränslös samisk utbildning

Utbildning, kultur och unga möttes under huvudevenemanget med temat hållbar utveckling

Huvudevenemanget under Finlands ordförandeskap  var den virtuella konferensen Alla påverkar! Jokainen vaikuttaa! Konferensens tema var utbildning, kultur och unga som främjare av hållbar utveckling. Programmet granskade olika sektorers syn på hållbar utveckling och hur dessa sektorer utnyttjar och stöder varandra i främjandet av hållbar utveckling. Undervisnings- och kulturministeriet samarbetade bl.a. med den nordiska sakkunniggruppen för hållbar utveckling, Observatoriet för konst- och kulturfostran i Finland samt med unga aktivister. Konferensen förde samman såväl unga som olika nätverk och lärare inom hållbar utveckling. 

I samband med konferensen lanserades även klimattävligen Nord StarT. Syftet med tävlingen är att föra fram nordiska barns och unga vuxnas visioner och exempel på hur man kan bekämpa klimatförändringen. Tävlingens slutevenemang hålls i februari 2022. 

Den nordiska språkpolitikens och samarbetets framtid

Undervisnings- och kulturministeriet ordnade under hösten i samarbete med Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, och nätverket Svenska Nu, en digital Nordiska språkkonferens. Under konferensen firade man att det gått 15 år sedan deklarationen om nordisk språkpolitik godkändes och diskuterade den nordiska språkpolitikens och samarbetets framtid. Konferensen ordnades i samband med nätverket Nordspråks möte. Deklarationen om nordisk språkpolitik kommer att uppdateras under 2022.

Nordiska ministermöten

De nordiska undervisnings-, forsknings- och kulturministrarna träffades under året vid officiella möten. I oktober ledde ministrarna Andersson och Kurvinen de nordiska undervisnings- och forskningsministrarnas möte i Helsingfors. Under hybridmötet diskuterades bl.a. ungas samhälleliga delaktighet samt det nordiska vetenskaps- och forskningssamarbetet.

I november godkände de nordiska kulturministrarna under sitt möte i Köpenhamn en gemensam deklaration, ”Konst och kultur som främjare av hållbar utveckling”, där ministrarna konstaterar: konst och kultur har ett omistligt egenvärde och har samtidigt mycket att erbjuda i stävan efter att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade område senast 2030, i enlighet med Nordiska ministerrådets vision.

Också de nordiska utbildningscheferna och kanslicheferna för de ministerier som svarar för utbildning träffades under ordförandeskapet i Helsingfors. Teman under mötet i november var bl.a. det nordiska samarbetets nuläge och framtid, kontinuerligt lärande samt återhämtning från coronapandemin. 

Mer information:

  • Marjaana Seppinen, projektplanerare (ordförandeskapet som helhet), tfn 0295330127
  • Kirsi Lindroos, direktör (ordförandeskapet som helhet), tfn 0295 330393
  • Riitta Heinämaa, kulturråd (konst och kultur), tfn 0295 330090
  • Anna Vuopala, regeringsråd (immateriell egendom, immateriellt kulturarv), tfn 0295 330331
  • Anna Mikander, undervisningsråd (utbildning), tfn 0295 330213
Kultur Unga Utbildning