Hallituksen esitys OKM/2021/51

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.9.2021 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain 10 §:n muuttamisesta

HE 113/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Hallitusneuvos Kirsi Lamberg, p. +35 8295330397
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vapaasta sivistystyöstä annettua lakia siten, että maahanmuuttajien kotoutumissuunnitelmaan hyväksytyn koulutuksen valtionosuusrahoitus erotettaisiin omaksi kokonaisuudekseen vapaan sivistystyön rahoitusjärjestelmässä. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain 10 §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Esitys liittyy valtion vuoden 2022 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Vapaan sivistystyön valtionosuudet maksetaan valtion talousarvion momentilta 29.10.31. Maahanmuuttajien kotoutumissuunnitelmaan hyväksytyn koulutuksen valtionosuus olisi yhteensä 11,83 milj. euroa. Valtion talousarviossa vapaan sivistystyön kotoutumissuunnitelmaan hyväksyttyä koulutusta varten on varattu 4,927 milj. euroa, hallituksen kehyspäätöksellä 29.5.2021 rahoitusta on lisätty 5 milj. euroa vuodesta 2022 alkaen sekä 1,903 milj. euroa ehdotetaan siirrettäväksi valtionavustuksista valtionosuusjärjestelmään. Tämä muodostaa sataprosenttisen rahoituksen maahanmuuttajien kotoutumissuunnitelmaan hyväksytylle koulutukselle arviolta noin 4000 opiskelijalle. Ehdotus turvaa maahanmuuttajien kotoutumissuunnitelmaan hyväksytyn koulutuksen asemaa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen