Hyppää sisältöön

Statsrådet har godkänt det riksomfattande programmet för ungdomsarbete och ungdomspolitik 2024–2027

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 21.3.2024 14.09
Pressmeddelande

Vid sitt allmänna sammanträde den 21 mars fattade statsrådet beslut om det riksomfattande programmet för ungdomsarbete och ungdomspolitik för åren 2024–2027. I programmet fastställer regeringen målen för ungdomspolitiken och åtgärderna för att uppnå dem. Kärnmålgruppen är unga personer i åldern 12–25 år. Det sektorsövergripande programmet har tagits fram under ledning av ministerarbetsgruppen för barn, unga och familjer.

Programmet är en arbetsplan för hur regeringen tänker förbättra de ungas uppväxt- och levnadsvillkor under regeringsperioden. Enligt det gällande regeringsprogrammet har undervisnings- och kulturministeriet det övergripande ansvaret för ledningen av arbetet för ungas välbefinnande trots att frågorna behandlas i samarbete mellan flera ministerier.

Enligt idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist är det viktigt att lyssna på ungdomarnas egna synpunkter när man bereder och fattar beslut om frågor som gäller dem.

– Undervisnings- och kulturministeriet har redan från början av arbetet velat se till att programmet återspeglar önskemålen och förväntningarna också hos ungdomar och de  personer som arbetar med dem. I samband med beredningen av programmet hörde ministeriet över 7 000 unga personer och ett stort antal ungdomsarbetare och andra aktörer på ungdomsområdet, såsom företrädare för organisationer. Ungdomarna fick berätta vilka frågor de själva upplever som de viktigaste utmaningarna som behöver lösas i Finland och vilka saker som ger dem välbefinnande, säger minister Bergqvist.

Utifrån detta valde man bland annat bekämpningen av marginalisering och de ungas möjligheter att delta i debatten om klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald till programmets temaområden. Andra viktiga teman i programmets ungdomspolitiska del är de ungas välbefinnande i skolan, deras möjligheter att få en trevlig hobby med låg tröskel och stöd vid psykisk ohälsa samt bättre förutsättningar att delta och påverka och öka deras trygghetskänsla, jämlikhet och gemenskap.

Utöver regeringens ungdomspolitiska mål och åtgärder fastställer programmet prioriteringarna för valet av riksomfattande kompetenscentrum på ungdomsområdet. Kompetenscentrumen är enligt minister Bergqvist ett av undervisnings- och kulturministeriets instrument för att styra det strategiska ungdomsarbetet.

– Kompetenscentrumen utvecklar ungdomsarbetets former och stödjer ministeriets verksamhet på ungdomsarbetsområdet. Centrumen omfattas av ministeriets målstyrning och valet av deras prioriteringar påverkas av de aktuella utvecklingsbehoven på ungdomsområdet, säger ministern.

Ministeriet väljer ut kompetenscentrumen för programperioden och finansierar deras verksamhet. I programmet ingår också en process med målet att utveckla det kommunala ungdomsarbetets strukturer och kvalitet och förbättra kännedomen om arbetets resultat. Processen genomförs under ledning av undervisnings- och kulturministeriet i samarbete med kommunerna, regionförvaltningsverken, de regionala samordnarna för det grundläggande ungdomsarbetet och andra aktörer.

Programmet fastställer också Finlands nationella mål för den europeiska och internationella verksamheten på ungdomsområdet. Målen i programmet 2024–2027 gäller dessa fyra temaområden: ungas psykiska hälsa, ungdomsarbetets kvalitet, delaktighet och stärkande av demokratin samt unga och klimatförändringarna.

Riksomfattande program för ungdomsarbete och ungdomspolitik (RUNGPO) 2024–2027 – De ungas välbefinnande främjas genom sektorsövergripande åtgärder

Ytterligare information:

  • Henni Axelin, direktör, tfn 0295 330205
  • Sanna Puura, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 330 128
  • Mikko Cortés Téllez, specialplanerare, tfn 0295 330 080