Hyppää sisältöön

Opettajankoulutus uudistuu - korkeakoulujen kehittämishankkeille lähes 14 miljoonaa avustusta

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 15.6.2017 15.14
Tiedote

Suomalaista koulutusjärjestelmää uudistetaan parhaillaan varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin ja elinikäiseen oppimiseen. Uudistuksilla pyritään nostamaan koulutus- ja osaamistasoa sekä kääntämään oppimistulokset nousuun. Opettajankoulutuksen kehittäminen on koulutusjärjestelmän uudistamisen keskeisimpiä työkaluja. Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on myöntänyt yhteensä lähes 14 miljoonaa euroa avustuksia opettajankoulutuksen kehittämishankkeisiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama Opettajankoulutusfoorumi laati loppuvuodesta 2016 opettajankoulutuksen kehittämisohjelman, joka määrittää suunnan suomalaiselle opettajankoulutukselle ja opettajien osaamisen kehittämiselle. Opettajankoulutuksen kehittämisen tavoitteena on antaa opettajille työvälineitä ympäröivän yhteiskunnan muutokseen vastaamisessa.

"Vaikuttavin keino koulutusjärjestelmän uudistamiseen on opettajankoulutuksen ja opettajien osaamisen kehittäminen. Siksi halusimme keskittää rahoitusta erityisesti siihen. Suomalainen opettajankoulutus on erittäin korkeatasoista ja kansainvälisesti arvostettua. Selkeäksi kehittämistarpeeksi on kuitenkin tunnistettu uranaikainen osaamisen kehittäminen. Jokaisella opettajalla tulee olla mahdollisuus kehittyä myös uran aikana ja saada lisäkoulutusta ja tukea työhönsä", Grahn-Laasonen sanoo.

Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman tavoitteena on kehittää opettajien ja opettajankouluttajien osaamista, opettajankoulutuksen oppimisympäristöjä, sisältöjä ja työelämärelevanssia sekä vuorovaikutusosaamista. Opettajien perus-, perehdytys- ja täydennyskoulutusta lähennetään toisiinsa niin, että muodostuu opettajan työuran aikaista osaamista tukeva kokonaisuus. Tämä on parannus nykyiseen varsin hajanaiseen tilanteeseen, jossa perus- ja täydennyskoulutuksen kesken ei ole selkeää työnjakoa.

Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman tavoitteita toimeenpannaan 19 erilaisen hankkeen kautta. Muutosohjelmissa kehitetään kaikkia eri opettajankoulutuksia varhaiskasvatuksen ammatilliseen opettajankoulutukseen. Ammatillisten opettajankorkeakoulujen mittavalla hankkeella tuetaan myös ammatillisen koulutuksen reformia.

Hankkeilla pyritään muutokseen esimerkiksi niin, että eri alojen opiskelijat jalkautuvat yhdessä kouluihin ja rakentavat sekä oppilaiden että opettajien kanssa yhdessä ilmiölähtöisiä oppimiskokonaisuuksia. Opiskelijalähtöisyyttä vauhditetaan esimerkiksi verkostossa, jossa opettajaopiskelijat, opettajankouluttajat sekä opettajat ja tutkijat kehittävät yhteistyössä opettajien digipedagogista osaamista, mediataitoja sekä oppilaiden oppimistaitoja. Erilaisin opetuskokeiluin vahvistetaan vuorovaikutteista oppimista ja yhteisöllisen ongelmanratkaisun taitoja. Lisäksi vahvistetaan myös kansainvälistä yhteistyötä huippuyliopistojen kanssa.

"Ensimmäistä kertaa jaetulla erityisavustuksella annetaan sysäys opettajankoulutuksen uudistumiselle. Tarkoituksena on, että käynnistyvillä hankkeilla pystytään tekemään pysyviä muutoksia suomalaisten opettajien osaamisen vahvistamiseksi. Laadukas opettajankoulutus takaa, että suomalaisilla opettajilla on parhaat pedagogiset keinot - ja oppilaille parhaat mahdolliset opettajat - myös tulevaisuudessa", sanoo ministeri Grahn-Laasonen.

"Tällä hetkellä opettajan peruskoulutus on tutkimusperustaista, mutta täydennyskoulutus ei. Täydennyskoulutukseen tarvitaan uutta ajattelua sekä lisää yhteistyötä opetuksen järjestäjien ja korkeakoulujen kesken."

---

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on myöntänyt yhteensä lähes 14 miljoonaa euroa avustuksia opettajankoulutuksen kehittämishankkeisiin. Hankkeet käynnistävät Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toimeenpanon ja edistävät ohjelman tavoitteiden toteutumista. Avustuksia myönnettiin 11 koordinoivalle korkeakoululle, joista kaksi on ammattikorkeakouluja ja yhdeksän yliopistoja. Kaikkiaan rahoitusta sai 19 hanketta. Yhteensä avustushakemuksia tuli 46. Avustetut hankkeet ovat laajasti verkottuneita sekä alueellisesti että valtakunnallisesti korkeakoulujen, opetuksen järjestäjien ja muiden toimijoiden kanssa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön nimittämä Opettajankoulutusfoorumi käynnisti laajassa yhteistyössä opettajankoulutuksen uudistamistyön keväällä 2016. Opettajankoulutuksen kehittämisen vision sekä strategiset linjaukset määrittävä Opettajankoulutuksen kehittämisohjelma julkistettiin lokakuussa 2016. Opettajankoulutusfoorumi on osa hallituksen peruskoulun uudistamisen kärkihanketta.

Myönnetyt avustukset

Lisätietoa Opettajankoulutusfoorumista

Lisätiedot:
- opetusneuvos Armi Mikkola, puh. 0295 3 30214
- projektipäällikkö Sanna Vahtivuori-Hänninen, puh. 0295 3 30134
- erityisavustaja Henrik Vuornos (ministerin haastattelupyynnöt), puh. 044 253 4444

Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus ja tiede Koulutus Kärkihankkeet Sanni Grahn-Laasonen Varhaiskasvatus Yleissivistävä koulutus