Hyppää sisältöön

Ministeri Sanni Grahn-Laasonen: Lapsilla ja nuorilla oikeus riittävään tukeen – työryhmä valmistelemaan tuen vahvistamista varhaiskasvatuksessa

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 27.9.2018 12.50
Tiedote

Jokaisen lapsen ja nuoren tulee saada oppimisen polulla riittävä tuki jo varhaiskasvatuksesta alkaen, korostaa opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Tänään julkistettu Tampereen yliopiston ja Helsingin yliopiston tutkijoiden erityisopetusta koskeva selvitys arvioi erityisopetuksen tuen toteutumista varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. Lasten ja oppilaiden oikeus oppimisen tukeen toteutuu monilta osin hyvin, mutta tuen saannissa on edelleen eroja, käy ilmi selvityksestä.

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen pitää tärkeänä, että varhaiskasvatuslain heti käynnistyvässä varhaiskasvatuslain jatkovalmistelussa ratkotaan varhaiskasvatuksen erityisen tuen puutteet ja ongelmakohdat. Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa työryhmän, jonka tehtävänä on tehdä esitykset siitä, miten lapsen tarvitsema tuki tulisi varhaiskasvatuksessa toteuttaa.

Työryhmän tavoitteena on tehdä ehdotuksia siitä, miten lapsen varhaiskasvatuksessa tarvitsema tuki tulisi järjestää ja mitä säädösmuutoksia varhaiskasvatusta koskevaan lainsäädäntöön tarvitaan lapselle järjestettävän tuen turvaamiseksi. Työryhmä vastaa myös selvityksessä esiin nostettuun tarpeeseen selkiyttää valtakunnallisella tasolla kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen työnjakoa. Lisäksi työryhmän tavoitteena on myös edistää sairaalahoidossa olevien lasten mahdollisuutta saada varhaiskasvatusta. 

- Tuen järjestämisen tulisi muodostaa lapsen kehitystä ja oppimista edistävä jatkumo varhaiskasvatuksesta esi- ja perusopetukseen. Nyt käynnistyvä työ vastaa tähän tarpeeseen ja on luonteva ja tarpeellinen jatko kesällä hyväksytylle uudelle varhaiskasvatuslaille, ministeri Grahn-Laasonen päättää.
 

Erityishuomio jatko-opintoihin siirtymiseen

Tampereen yliopiston ja Helsingin yliopiston tutkijoiden laatima selvitys osoittaa, että vuonna 2011 voimaan tulleet perusopetuslain muutokset toimivat kokonaisuutena melko hyvin. Yhteisopettajuutta ei kuitenkaan vielä toteuteta riittävän laajasti, eivätkä tukiresurssit kohdennu oikein, koska kolmanneksessa kouluista tukiopetusresurssia näyttää jäävän käyttämättä. Tarvitaan myös lisätutkimusta koulupäivän aikana tapahtuvista joustavista tukijärjestelyistä.

- On välttämätöntä, että kunnat varmistavat riittävät resurssit lainmukaisten tukitoimien toteutumiseen. Olen huolissani siitä, että selvitys paljasti alueellisten erojen olevan edelleen yleisiä, sanoo opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Lakia uudistamalla lisättiin tuen järjestämisen läpinäkyvyyttä sekä oppilaille annettavan tuen suunnitelmallisuutta. Samalla pyrittiin lisäämään moniammatillista yhteistyötä. Tukikeinot ja tuen tarpeen tunnistamiskeinot ovat monipuolistuneet viime vuosina. Kouluilla on myös käytössä aiempaa useampia tapoja tukea oppilaitaan: eriyttäminen, läksyjen seuranta, tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus.

Selvityksen mukaan myös tehostettua tai erityistä tukea saaneiden oppilaiden siirtyminen toisen asteen koulutukseen näyttää epävarmemmalta kuin muiden oppilaiden. Selvityksessä esitetäänkin, että siirtymävaiheen tukemiseen, jälkiohjaukseen ja oppilaiden saattamiseen toiselle asteelle tulee kiinnittää enemmän huomioita ja tämä tulisi kirjata sekä opetussuunnitelmiin että lainsäädäntöön sekä perusopetuksen että toisen asteen opetuksen järjestäjien velvollisuudeksi.

- Yksiselitteisenä ja yhteisenä tavoitteena tulee olla, että jokainen nuori jatkaa toisen asteen opintoihin. Päättövaiheen ohjaukseen onkin kiinnitettävä erityistä huomiota. Myös selvityksessä esitetty selkeä jälkiohjausvelvoite edistäisi tämän tavoitteen toteutumista, Grahn-Laasonen sanoo.

Lisätietoja:
- perusopetus: opetusneuvos Jussi Pihkala (OKM), puh. 02953 30256
- varhaiskasvatus: opetusneuvos Kirsi Alila (OKM), puh. 02953 30365
- ministerin erityisavustaja Daniel Sazonov, puh. 02953 30276

Selvitys erityisopetuksen kehittämistarpeista varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa (VNK:n tiedote, 27.9.)

Koulutus Sanni Grahn-Laasonen Varhaiskasvatus Yleissivistävä koulutus