Uusi peruskoulu -visiotyöpaja, Vaasa - Workshop: Visioner för Den nya grundskolan, Vasa

Perjantai 24.3.2017 klo 13.00 – 16.00

opetus- ja kulttuuriministeriö

På svenska nedan. Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää osana peruskoulun uudistamisen kärkihanketta työpajan, jossa kerätään ideoita Uusi peruskoulu -vision luomiseen. Uusi peruskoulu -hanke on myös opetus- ja kulttuuriministeriön Suomi100-juhlavuoden hanke.

Tilaisuuden avaa opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen. Avauspuheenvuorojen jälkeen jakaannutaan työskentelemään teemakohtaisiin alaryhmiin. Päivän päättää alaryhmien työskentelyn tulosten esittely, yhteenveto ja yhteinen keskustelu. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kanssa.

Työpajan alaryhmät:

 1. Oppijalähtöisyys
 2. Uudet oppimisympäristöt
 3. Uusi opetussuunnitelma
 4. Koulun uudistuva toimintakulttuuri
 5. Opetuksen digitalisaatio
 6. Opettajien osaamisen kehittäminen

Peruskoulun uudistamisen kärkihanke Twitterissä: #uusiperuskoulu

Kutsu ja ohjelma

Työpajan aineisto

Tilaisuuden avaus
Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

Johdatus päivän teemaan ja työpajoihin
Projektipäällikkö Tiina Silander, opetus- ja kulttuuriministeriö

Teemakohtaiset alaryhmät - ryhmien työskentelyn tulosten koonti

Paikka

Vaasan kaupunginkirjasto, Draamasali, Kirjastonkatu 13, Vaasa

Kohderyhmät

Tilaisuuden kohderyhmänä ovat koulujen kehittämisen parissa toimivat sivistystoimen, rehtoreiden, opettajien ja oppilaiden edustajat sekä järjestöt, yritykset, yhteisöt ja muut koulujen kehittämisen yhteistyötahot.

Tausta-aineisto

Peruskoulun uudistamisen kärkihanke

 

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö:
Projektipäällikkö Tiina Silander
tiina.silander(at)minedu.fi
puh. 02953 30188

Viestintäsuunnittelija Nina Parkkulainen
nina.parkkulainen(at)minedu.fi
puh. 02953 30245

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto:
Nuorisotoimen ylitarkastaja Niclas Risku
niclas.risku(at)avi.fi
puh. 0295 018 817

Överinspektör Ann-Sofi Loo
ann-sofi.loo(at)avi.fi
tel. 0259 018 810

***

Workshop: Visioner för Den nya grundskolan

Som ett led i spetsprojektet för en reform av grundskolan ordnar undervisnings- och kulturministeriet en workshop för att samla in idéer för att skapa en vision för projektet Den nya grundskolan. Den nya grundskolan utgör samtidigt ministeriets bidrag till jubileumsåret Finland100.

Evenemanget öppnas av undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen. Efter de inledande anfö-randena delar vi in oss i mindre grupper kring olika teman. Avslutningsvis presenterar grupperna vad de kommit fram till, varpå följer en kort sammanfattning och allmän diskussion. Evenemanget ordnas i samar-bete med Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

Grupperna har följande teman:

 1. Elevcentrerade arbetssätt
 2. Nya lärandemiljöer
 3. Den nya läroplanen
 4. Skolans verksamhetskultur uppdateras
 5. Undervisningen digitaliseras
 6. Lärarnas kompetensutveckling

Inbjudan och program

Material

Visioner för den nya grundskolan
Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen

Introduktion till dagens tema och workshops
Projektchef Tiina Silander, undervisnings-och kulturministeriet

Plats

Huvudbiblioteket, Dramasalen, Biblioteksgatan 13, Vasa

Målgruppen och anmälning

Målgruppen för workshoppen är företrädare för bildningsväsendet, rektorer, lärare och elever samt före-ningar, företag, samfund och andra samarbetspartners kring skolornas utvecklingsarbete.

Bakgrundsmaterial

Programmet Den nya grundskolan

För mer information

Undervisnings- och kulturministeriet:
Projektchef Tiina Silander, tiina.silander(at)minedu.fi, tfn 0295 3 30188
Kommunikationsplanerare Nina Parkkulainen, nina.parkkulainen(at)minedu.fi, tfn 0295 3 30245

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland:
Överinspektör Ann-Sofi Loo, ann-sofi.loo(at)avi.fi, tfn 0295 018 810
Överinspektör för ungdomsväsendet Niclas Risku, niclas.risku(at)avi.fi, tfn 029 5018 817