Hallituksen esitys OKM/2024/16

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.3.2024 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain 3 ja 8 luvun muuttamisesta

HE 18/2024 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Hallitusneuvos Hanna Kiiskinen, p. +358 295 330 086

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kirkkolakia. Esityksen mukaan seurakuntayhtymän hallintoon ja päätöksentekoon liittyviä säännöksiä selkeytettäisiin korjaamalla 1.7.2023 voimaan tulleeseen kirkkolakiin erheellisesti jäänyt ristiriitainen sääntely. Lisäksi diakoniatyön henkilötietojen käsittelyä koskeva viittaussäännös muutettaisiin koskemaan vuoden 2024 alusta voimaan tulleen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä annetun lain säännöksiä.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.6.2024.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi kirkkolain 3 ja 8 luvun muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.