Valtioneuvoston periaatepäätös OKM/2024/17

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.3.2024 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtakunnallinen nuorisotyön ja –politiikan ohjelma 2024-2027

Ministeri

Sandra Bergqvist

Esittelijä

Johtaja Henni Axelin, p. +358 295 330 205

Asia

Nuorisolain (1285/2016) 5 §:n mukaisesti valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman.

Nuorisotyöstä ja -politiikasta annettu valtioneuvoston asetus (211/2017) 2 § tarkentaa ohjelman sisältöä. Ohjelman tulee sovittaa yhteen nuorten kasvu- ja elinolojen kannalta keskeisten ministeriöiden määrittelemät tavoitteet ja toimenpiteet, joilla ne toimialallaan edistävät nuorisolain (1285/2016) 2 §:n mukaisten tavoitteiden toteuttamista ohjelmakaudella. Ohjelman tulee myös sisältää nuorisotyön ja -toiminnan tukemisen linjaukset, mukaan lukien painopisteet nuorisolain 19 §:n mukaisten nuorisoalan osaamiskeskusten valtionapukelpoisuuden hyväksymiselle sekä asettaa kansalliset tavoitteet nuorisoalan eurooppalaiselle ja kansainväliselle toiminnalle.

Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma myös toteuttaa pääministeri Orpon hallituksen ohjelman kirjauksen: ”Hallitus laatii laaja-alaisen toimenpideohjelman nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi, hyvinvointivajeen ja mielenterveyden ongelmien paikkaamiseksi. Vahvistetaan moniammatillista työtä nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.” Ohjelmaa toteutetaan laaja-alaisin toimenpitein ja hallinnonalojen rajat ylittäen keskittyen edellä mainittuihin hallitusohjelman mukaisiin tavoitteisiin. Ohjelman avulla hallitus tiivistää nuorten hyvinvointityön poikkihallinnollista johtamista.

Esitys

Valtioneuvosto päättää hyväksyä valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman vuosille 2024–2027

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.