Hallituksen esitys OKM/2022/32

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.4.2022 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

HE 55/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Jenni Nuutinen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295330230
Asia
Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös erityisavustuksesta varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin. Ehdotuksella vakinaistettaisiin koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin myönnettävä erityisavustus. Erityisavustusta voitaisiin myöntää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen järjestäjille neljäksi vuodeksi kerrallaan. Lisäksi lakiin ehdotetaan lisättäväksi asetuksenantovaltuutus, jonka nojalla annettaisiin valtioneuvoston asetuksella tarkemmat säännökset avustuksen käyttökohteista ja myöntämisperusteista. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Valtionavustuksen määrärahan tason määräytyminen jää jatkossakin julkisen talouden suunnitelmassa ja talousarviossa ratkaistavaksi, joten ehdotuksella ei ole itsenäisiä vaikutuksia julkiseen talouteen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen