Hallituksen esitys OKM/2021/85

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.11.2021 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta

HE 224/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Laura Niemi, Hallitussihteeri p.+35 8295330046
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi varhaiskasvatuslakia siten, että nykyisen ilmoitusmenettelyn sijaan laissa säädettäisiin yksityisen päiväkotitoiminnan luvanvaraisuudesta. Toiminnan aloittaminen tai olennaisen muutoksen toteuttaminen edellyttäisi lupaviranomaisen hyväksyntää. Yksityinen perhepäivähoito jäisi edelleen ilmoitusmenettelyn piiriin. Esityksen taustalla on Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman kirjaus: ”Yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden on toimittava samoilla laadullisilla kriteereillä kuin julkisten. Yksityisten varhaiskasvatuspalveluntuottajien toiminta tulee olla luvanvaraista.” Varhaiskasvatuslain muuttamista koskeva laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Esityksellä ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Esityksestä arvioidaan syntyvän lisäkustannuksia siirtymäajaksi vuosille 2023-2025 siltä osin, kun lupaviranomaisen olisi uusien lupahakemusten ohella käsiteltävä voimassa olevan lainsäädännön nojalla ilmoitusmenettelyssä rekisteröityjen toimijoiden lupahakemukset ja tässä yhteydessä tarkastettava näiden toimijoiden yleiset edellytykset uudelleen. Kuten voimassa oleva ilmoitusmenettely, myös luvan hakeminen sekä muutoksen hakeminen lupaan olisivat luvan hakijalle maksullisia. Kustannukset katettaisiin aluehallintovirastojen suoritemaksuilla. Maksujen tarkoitus on kattaa luvan käsittelystä aiheutuvat hallinnolliset kulut.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen