Hallituksen esitys OKM/2020/45

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.6.2020 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

HE 86/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Li Andersson

Esittelijä

Hallitussihteeri Kirsi Lamberg, p. +35 8295330397

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perusopetuslakia ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annettua lakia väliaikaisesti. Perusopetuslakiin ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi väliaikaiset säännökset opetuksen poikkeuksellisesta järjestämisestä. Esityksen mukaan opetuksen järjestäjä voisi päätöksellään siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin. Poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana opetusta järjestetään osittain tai kokonaan muuna kuin lähiopetuksena etäyhteyksiä hyödyntäen. Esityksen tarkoituksena on ehkäistä koronaviruksen (covid-19) leviämistä, lieventää siitä koituvia haittoja sekä turvata perusopetuslain mukaisen opetuksen turvallinen järjestäminen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2020 ja olemaan voimassa 31 päivään joulukuuta 2020.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Vaikutukset

Hallituksen esityksellä ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen