Valtioneuvoston asetus (ilm EK:lle) OKM/2020/19

« Valtioneuvoston yleisistunto 6.4.2020 10.30

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista

Ministeri

Li Andersson

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Eerikki Nurmi, p. +358 295 330 234

Asia

Valtioneuvoston annettua valmiuslain (1552/2011) 8 §:n nojalla valtioneuvoston asetuksen valmiuslain 86, 88, 93, 94 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta (174/2020) ja eduskunnan päätettyä, että mainittu asetus saa jäädä voimaan (EK 15/2020 vp) säädettäisiin mainitun lain 88 §:n 3 kohdan ja 109 §:n 2 momentin mukaisista varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista. Väliaikaisista rajoituksista annettaisiin uusi valtioneuvoston asetus, jonka sisältö vastaisi pääosin 13.4.2020 asti voimassaolevaa varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista annettua valtioneuvoston asetusta (126/2020). Perusopetusta ja ammatillista koulutusta koskeviin säännöksiin tehtäisiin kuitenkin eräitä täsmennyksiä. Esityksen tavoitteena on osaltaan hidastaa koronavirustartuntojen leviämistä vähentämällä oppilaiden, opiskelijoiden sekä opetus- ja muun henkilöstön välisiä kontakteja kaikilla koulutusasteilla. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 14.4.2020 ja olemaan voimassa 13.5.2020 saakka.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista

Vaikutukset

Eri koulutusasteilla jatketaan etäopetusta asetuksessa säädetyin rajoituksin. Perustuslaissa taattu oikeus perusopetukseen ja perustuslaissa turvattu mahdollisuus saada muuta opetusta ja kehittää itseään ei toteudu siinä laajuudessa ja menettelytavoin kuin se normaalioloissa olisi mahdollista. Esitys voi hidastaa tilapäisesti joidenkin opiskelijoiden opintojen etenemistä. Etäopetuksen jatkaminen ehdotetulla tavalla vähentää tehokkaasti riskiä siihen, että tartunnan saanut henkilö voi tartuttaa muita. Yksinomaan ehdotettavan asetuksen vaikutuksia koronaepidemian rajaamiseen ei voida luotettavasti arvioida, vaan epidemiaa hidastava vaikutus syntyy useiden eri rajoitustoimenpiteiden yhteisvaikutuksina.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen