Hyppää sisältöön

Ehdotukset ammatillisten tutkintojen kehittämiseksi edistävät jatkuvaa oppimista

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 16.11.2023 11.30
Tiedote

Ammatillisten tutkintojen kehittämiseen asetetun työryhmän loppuraportti on valmistunut. Ns. Tutke 4 -työryhmä esittää yhteensä 26 keinoa, joiden se katsoo edistävän jatkuvaa oppimista ja lisäävän ammatillisen koulutuksen joustavuutta. Työryhmä on hakenut keinoja laajentaa tutkintoa lyhyempien osaamiskokonaisuuksien tarjontaa. Esitykset on suunnattu koulutuksen järjestäjille, Opetushallitukselle sekä opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Nopeat työ- ja elinkeinoelämän muutokset edellyttävät ammatillisilta tutkinnoilta joustavuutta. Tutkintojen joustavuutta on mahdollista parantaa valinnanmahdollisuuksia lisäämällä ja tutkinnon osien hyödyntämisellä osaamisen hankkimisessa erityisesti silloin, kun kyse on lisä- ja täydennyskoulutuksesta. Lisäksi ammatillisessa koulutuksessa tulee varmistaa opiskelijoiden perustaitojen riittävyys sekä osaaminen digitalisoituvassa maailmassa ja vihreää siirtymää edistettäessä. 

Tämä käy ilmi loppuraportista, jonka opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämä Ammatillisten tutkintojen kehittämisen työryhmä luovutti valtiosihteeri Mikaela Nylanderille 16.11.2023.

Loppuraporttiin on koottu 26 esitystä, joilla työryhmä edistäisi jatkuvaa oppimista ja parantaisi koulutuksen työelämävastaavuutta. Loppuraportti täydentää työryhmän keväällä 2023 laatimaa väliraporttia

Koulutuksen ja työelämän yhteistyö korostuu

Työryhmän esitykset kohdentuvat laajasti eri toimijoille. Toiminnan ohjauksen keinojen hyödyntämisen lisäksi ryhmä esittää muun muassa tutkintojen perustemääräysten ja koulutuksen järjestäjien toiminnan kehittämistä. Ehdotuksissa korostuu koulutuksen järjestäjien rooli erityisesti niissä käytännön tilanteissa, joissa osaamista tuotetaan työelämän ja opiskelijoiden yksilöllisiin tarpeisiin. 

Työryhmän viestinä on, että yhteistyötä työelämän kanssa on mahdollista entisestään tiivistää.  Myös työtä ja eri aloja koskeva tutkimus-, arviointi- ja ennakointitiedon hyödyntäminen voidaan kytkeä nykyistä tiiviimmin osaksi esimerkiksi tutkinnon perusteiden valmistelua. 

Tutkinnon perusteisiin joustavuutta ja työelämässä tarvittavaa osaamista

Jokaisella ammatillisella tutkinnolla on valtakunnalliset perusteet, joissa on määritetty tutkinnon suorittajalta edellytettävä osaaminen ja ammattitaito. Tutkinnon perusteiden on mahdollistettava valinnaisuutta nykyistä enemmän, jotta ne vastaavat paremmin työelämän muuttuviin tarpeisiin. 

Ammatillisten tutkintojen kehittämisen osalta työryhmä näkee, että erityisesti digitalisaation edellyttämä osaaminen ja vihreän siirtymän tuomat muutokset ammateissa ja työtehtävissä lisäävät tarvetta tutkinnon perusteissa olevien osaamisten päivittämiseen sekä uusien tutkinnon osien tuomiseen tutkintoihin. Työryhmä esittääkin, että vihreään siirtymään ja digitalisaatioon liittyvää osaamista vahvistettaisiin valinnaisilla ammatillisilla tutkinnon osilla, jotka ovat sovellettavissa eri toimialojen tarpeisiin. Näitä tutkinnon osia on mahdollista suorittaa myös itsenäisiä pieninä osaamiskokonaisuuksina.

Tärkeää on myös varmistaa, että opetus- ja ohjaushenkilöstöllä sekä työpaikkaohjaajilla on riittävä ja ajantasainen osaaminen.

Keskiössä on uuden oppiminen 

Voimavarojen tarkoituksenmukaista kohdentamista on se, että opiskelu suunnataan uuden oppimiseen. Ammatillisten tutkintojen kehittämisen työryhmä toteaa, että yksilölliset opintopolut edellyttävät tutkintojen ja tutkinnon osien joustavien suoritusmahdollisuuksien lisäksi myös sujuvia menettelyjä aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Henkilökohtaisten osaamisen kehittämissuunnitelmien rooli onkin tunnistettu, ja hallituskaudella tullaankin varmistamaan, että jokaisen opiskelijan oikeus yksilöllisen kehittämissuunnitelman laatimiseen toteutuu. 

Esitykset otetaan huomioon hallitusohjelmaa toimeenpantaessa 

Ammatillisten tutkintojen kehittämisen työryhmän esitykset ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi ovat samansuuntaisia hallitusohjelman tavoitteiden kanssa. 

Opetus- ja kulttuuriministeriölle suunnatut kehittämisesitykset otetaan huomioon pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman toimeenpanon yhteydessä. Hallituskauden aikana muun muassa uudistetaan ammatillisen koulutuksen rahoitusmallia kannustamaan koulutuksen järjestäjiä tarjoamaan tutkintoa lyhyempiä osaamiskokonaisuuksia työelämän osaamistarpeisiin. 

Ammatillista koulutusta koskevien hallitusohjelmakirjausten toimeenpanon valmistelu on aloitettu 1.10.2023 käynnistyneessä työryhmässä. 

Lisätietoja: ylijohtaja Petri Lempinen, puh. 0295 330 180

Ammatillinen koulutus Koulutus