Hyppää sisältöön

Kansallisten taidelaitosten rahoitus lakiin

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 19.9.2022 19.03
Tiedote

Kansallisten taidelaitosten toimintaan myönnettävästä valtion rahoituksesta ehdotetaan säädettäväksi uusi laki. Lisäksi muutettaisiin Kansallisgalleriasta annettua lakia. Uusi laki koskisi Kansallisoopperaa ja -balettia, Kansallisgalleriaa ja Kansallisteatteria. Muutoksella parannettaisiin muun muassa kansallisten taidelaitosten rahoituksen ennakoitavuutta ja vakautta. Hallitus antoi esityksensä eduskunnalle 19.9.2022.

Lailla halutaan vahvistaa kansallisten taidelaitosten oikeudellista asemaa valtion rahoituksen osalta. Kansallisten taidelaitosten asemaa selkeytettäisiin vahvistamalla laitosten toiminnan rahoituksen säädösperustaa ja määrittelemällä ne tehtävät, johon rahoitusta myönnettäisiin. 

Valtion rahoitukselta taidelaitosten toimintaan on puuttunut säädösperusteinen vakaus ja ennakoitavuus, koska rahoitus on myönnetty harkinnanvaraisina valtionavustuksina valtion talousarvion puitteissa.

Rahoituksen vakautta vahvistettaisiin ottamalla käyttöön rahoitusmuoto, jolla voitaisiin paremmin vastata kunkin laitoksen erikseen määriteltäviin tavoitteisiin ja kustannuksiin. Rahoitus kytkettäisiin myös kustannustason kehitykseen. Rahoituksen käytön seurannassa ja valvonnassa painotettaisiin toiminnan vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden näkökulmaa.

Rahoitus kullekin taidelaitokselle vahvistettaisiin kuitenkin edelleen vuosittain valtion talousarvion rajoissa. Määrärahaan tehtäisiin vuosittain indeksitarkistus vastaamaan kustannustason kehitystä. Uusi menettely kuitenkin lisäisi toiminnan vakautta taloudellisen tuloksen vaihdellessa vuosittain ja mahdollistaisi toiminnan suunnittelun pidemmällä aikajänteellä.

Käyttöön lakisääteinen tavoiteohjaus

Yhteiskunnallisen ja toiminnallisen vaikuttavuuden sekä kunkin laitoksen oman toiminnan tavoitteet kytkettäisiin yhteen kulttuuripolitiikan strategioiden ja hallitusohjelmalinjausten kanssa ottamalla käyttöön lakisääteinen tavoiteohjaus. 

Kunkin taidelaitoksen kanssa sovittaisiin määrävuosiksi toiminnalle asetettavista taide- ja kulttuuripolitiikan kannalta keskeisistä määrällisistä ja laadullisista tavoitteista sekä niiden toteutumisen seurannasta ja arvioinnista. Kunkin kansallisen taidelaitoksen rahoituksen määrän sidottaisiin tavoiteohjauksella määriteltäviin tavoitteisiin ja kustannuksiin.

Tavoitteista ja rahoituksen tasosta sovittaisiin alustavasti neljäksi vuodeksi kerrallaan, vaikka varsinainen rahoituspäätös tehtäisiinkin vuosittain eduskunnan hyväksyttyä valtion talousarvion. Monivuotisilla sopimuksilla ohjattaisiin kansallisten taidelaitosten toimintaa ja taloutta, joka tukisi kansallisten taidelaitosten toiminnan pitkäjänteistä, tavoitteellista kehittämistä ja uudistamista. Ohjaus myös tukisi laitosten pitkäjänteistä talouden suunnittelua.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023.

Lisätietoja: 
hallitusneuvos Joni Hiitola, p. 0295 330 108
kulttuuriasiainneuvos Katri Santtila, p. 0295 330 285