Hyppää sisältöön

Tillfälliga begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 18.3.2020 17.02 | Publicerad på svenska 20.3.2020 kl. 14.58
Nyhet

Den 17 mars 2020 har regionförvaltningsverken med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar meddelat föreskrifter enligt vilka läroanstalterna stängs för närundervisningens del med vissa undantag som särskilt gäller den grundläggande utbildningen. Detta gäller under perioden 18.3–13.4.2020. Syftet med åtgärderna är att begränsa den epidemi som orsakas av det nya coronaviruset. Tisdagen den 17 mars utfärdade statsrådet därtill med stöd av beredskapslagen en förordning genom vilken skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning begränsas. Förordningen trädde i kraft den 18 mars 2020.

För att förhindra spridningen av coronaviruset och för att trygga elevernas, studerandenas och undervisningspersonalens och den övriga personalens säkerhet begränsas skyldigheten att ordna närundervisning och närhandledning på de olika utbildningsstadierna.
 

Man avstår från ansvaret att ordna småbarnspedagogik i situationer där barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare kan ordna vården av barnet på annat sätt. Syftet med bestämmelsen är att säkerställa småbarnspedagogik för alla de barn vars föräldrar eller andra vårdnadshavare inte på något annat sätt kan ordna vården.

Kommunen kan avgränsa ordnandet av förskoleundervisning till de barn vars föräldrar arbetar inom branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion samt för elever som omfattas av förlängd läroplikt. Detta gäller förskoleundervisning som ordnas i såväl småbarnspedagogikens som i skolans lokaler.

Den som ordnar grundläggande utbildning är inte skyldig att ordna grundläggande utbildning som närundervisning i skolan eller på något annat ställe där undervisning ordnas. Bestämmelsen gäller inte elever inom förskoleundervisningen, elever i årskurs 1–3 inom den grundläggande utbildningen och inte heller elever som fått ett beslut om särskilt stöd i fråga om elever vars vårdnadshavare arbetar inom branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion. Begränsningen av närundervisningen gäller inte heller elever som omfattas av förlängd läroplikt.

Om en utbildningsanordnare som avses i 2 § i lagen om grundläggande konstundervisning inte har möjlighet att ordna sådan utbildning som avses i lagen på något annat sätt än som närundervisning, behöver utbildningsanordnaren inte ordna utbildningen. För att trygga barns och ungas målinriktade och långsiktiga studier inom olika konstområden samt deras välbefinnande rekommenderas att den grundläggande konstundervisningen i så stor utsträckning som möjligt ordnas på alternativa sätt som ersätter närundervisningen.

Enligt förordningen är anordnare av gymnasieutbildning inte skyldiga att ordna undervisning och studiehandledning i form av undervisning vid en läroanstalt. Anordnare av yrkesutbildning är skyldiga att ordna undervisning och utbildning endast till den del det är möjligt i andra inlärningsmiljöer än läroanstalter.

När universitet eller yrkeshögskolor ordnar utbildning som leder till examen på något annat sätt än som närundervisning, är de inte skyldiga att ordna studier och studiehandledning så att den studerande kan slutföra studierna inom den lagstadgade målsatta tiden. Fördröjningar i studiernas framskridande som beror på förändringar i högskolornas undervisningsarrangemang beaktas som extra tid vid beslut om förlängning av studierätten.
 
Inom det fria bildningsarbetet kan man öka ordnandet av distansundervisning.

Förordningen är i kraft till den 13 april 2020.

Mer information:
•    lagstiftningsrådet Eerikki Nurmi (UKM), 02953 30234
•    Grundläggande utbildning: överdirektör Eeva-Riitta Pirhonen, tfn  02953 30258
•    Gymnasiet och yrkesutbildning: överdirektör Mika Tammilehto, tfn  02953 30308
•    Högskolor: regeringsrådet Laura Hansén, tfn  02953 30098
•    Grundläggande konstundervisning: överinspektör Hanna Koskimies, tfn 02953 30048

Regionförvaltningsverkets pressmeddelande:
https://www.avi.fi/web/avi/-/aluehallintovirastot-maaraavat-oppilaitokset-suljettavaksi-ja-kieltavat-yli-10-hengen-yleisotilaisuudet

Statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning: https://minedu.fi/paatos?decisionId=0900908f806903c1

Allmänbildande utbildning Högskoleutbildning och forskning Småbarnspedagogik Utbildning Yrkesutbildning