Hyppää sisältöön

Arbetsgrupp föreslår ett system med utställningsarvode för konstnärer och utställningsarrangörer

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 23.6.2021 12.00 | Publicerad på svenska 30.6.2021 kl. 15.20
Pressmeddelande

En arbetsgrupp tillsatt av undervisnings- och kulturministeriet föreslår ett system med utställningsarvode för konstnärer och utställningsarrangörer. Syftet med systemet är att trygga konstnärers och utställningsanordnares rättigheter och skyldigheter i fråga om det arbete som utförs för utställningar och ersättandet av det samt att stärka och förenhetliga arvodespraxis i Finland.

Arbetsgruppen som tillsattes av undervisnings- och kulturministeriet hade till uppgift att lägga fram ett förslag till modell för utställningsarvode inklusive förslag till grunder för ersättningen, att föreslå vilka aktörer som ska omfattas av modellen och hur modellen ska administreras samt hur uppföljningen och utvärderingen av modellen ska ordnas. Arbetsgruppen överlämnade sitt betänkande till överdirektör Riitta Kaivosoja onsdagen den 22 juni.

Arbetsgruppen föreslår en modell med utställningsarvode som består av en grunddel och en tilläggsdel. Utställningsarvodets grunddel omfattar de delar av konstnärens arbete som gäller utställningsverksamheten i allmänhet, såsom planering och upphängning av utställningen. Tilläggsdelen gäller däremot verksamhet som inte ingår i det egentliga utställningsarbetet, t.ex. konstnärsföreläsningar och guidning. Rekommendationsprislistan har beretts av representanter för Finlands Museiförbund, Konstnärsgillet i Finland och Ornamo med stöd av arbetsgruppens sakkunnigsekreterare. 

Enligt förslaget ska modellen gälla konstnärer vars verk ställs ut och vars utställningsverk är nya eller från konstnärens samling. Arvodet ska betalas oberoende av nationalitet eller bosättningsland.

Arbetsgruppen föreslår att stödet i initialskedet kanaliseras via Museiverket så att professionellt skötta museer kan ansöka om stöd för betalning av ersättningar i form av statsunderstöd. Centret för konstfrämjande ska beakta iakttagandet av utställningsarvodet när det beviljar verksamhetsunderstöd till de största utställningsanordnarna. Enligt förslaget ska Finlands Museiförbund, Konstnärsgillet i Finland och Ornamo regelbundet utvärdera den rekommenderade ersättningsnivån. 

För närvarande varierar praxis för utbetalning av utställningsarvoden. Utgångspunkten för det föreslagna systemet är att utställningsanordnarna förhandlar med konstnärer om ersättningar i anslutning till utställningen utifrån rekommendationerna. Det föreslås att rekommendationerna och systemet tas i bruk vid ingången av 2022. För att systemet ska kunna etableras krävs permanent tilläggsfinansiering.

Arbetsgruppen betonar att det råder avtalsfrihet mellan museet och konstnären och att det från fall till fall kan vara motiverat att handla på ett annat sätt än vad som föreslås i arbetsgruppens förslag. Systemet identifierar t.ex. inte alla avtalsvillkor i internationella utställningsavtal, även om systemet i princip gäller både finländska och utländska konstnärer. 
Enligt arbetsgruppen är det efter införandet av modellen viktigt att modellens funktion utvärderas och följs upp aktivt.
 

Arbetsgruppens rapport 
Arbetsgruppen 
Mer information: 
Petra Havu, kulturråd, tfn 0295 330 185