Hyppää sisältöön

Minskningen av intäkterna från penningspelsverksamheten har allokerats

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 12.10.2021 10.35 | Publicerad på svenska 12.10.2021 kl. 11.03
Pressmeddelande

Statsfinansieringen till förmånstagare för avkastningen av penningspelsverksamhet minskar trots kompensationen med 43 miljoner euro på undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde år 2022. Minskningen av intäkterna i nästa års budget har nu allokerats enligt den fördelning som regeringen beslutade vid ramförhandlingarna.

I enlighet med de riktlinjer som Marins regering drog upp vid ramförhandlingarna kompenseras minskningen av intäkterna från penningspelsverksamheten med sammanlagt 330 miljoner euro år 2022. Regeringen fattade beslut om detta under ramförhandlingarna våren 2021.

Enligt regeringens beslut är kompensationen 174 miljoner euro på undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde år 2022. Jämfört med innevarande år innebär regeringens riktlinje att besparingar på 43 miljoner euro riktas till konst och kultur, idrott och motion samt ungdomsarbete och forskning. Man har nu fastslagit exakt hur dessa nedskärningar fördelas.

De penningspelsmedel som anvisas för konst och kultur och kompensationen för den minskade avkastningen minskar med undantag för poster av engångsnatur med cirka 18,4 miljoner euro jämfört med innevarande år (11 %). Nedskärningarna riktas så att deras negativa effekter blir så små som möjligt med tanke på tillgodoseendet av de kulturella rättigheterna, fullgörandet av uppgifter som grundar sig på lagstiftningen, fullgörandet av förpliktelserna enligt internationella avtal samt  genomförandet av riktlinjerna för konst- och kulturpolitiken.

Nedskärningarna riktas inte till bl.a. lagstadgade statsandelar eller understöd, lagstadgade stipendier till bildkonstnärer eller understöd för kulturevenemang.

För största delen av de aktörer inom konst och kultur vars verksamhet finansieras med penningspelsmedel sjunker finansieringsnivån med cirka 15 procent. Således minskar understöden till olika konstområden, mediefostran, deltagande i kultur och främjande av kulturens tillgänglighet, utveckling av den kommunala och regionala kulturverksamheten, kulturexport, specialmuseer, sammanslutningar inom sektorn samt barnkultur och kulturinstitut.

Inom konst- och kultursektorn är nedskärningen mindre än genomsnittet i fråga om finansieringen av de nationella konstinstitutionerna och av kulturpolitiska forskningsstiftelsen Cupores verksamhet. För dessa är nedskärningen 5 procent och anslagen för utveckling av de allmänna biblioteken minskar med 6 procent.  De anslag som reserverats för främjande av filmproduktion, manusskrivning och distribution skärs ned med 8 procent och understöden till kulturtidskrifter med 9 procent.

De största procentuella nedskärningarna (ca 50 %) riktas till finansieringen av statens konstverkskommission, understöd för anskaffning av kulturlokaler, anläggningskostnader och grundläggande renoveringar, reparationsunderstöd för föreningshus och rådgivnings- och handledningsarbete samt genomförandet av Rysslandsprogrammet inom konst och kultur. Finansieringen av understöd för utvecklande av kulturturismen och verksamheten vid utbildningsorganisationerna inom olika konstområden minskar med cirka en fjärdedel. Avsikten är att helt och hållet slopa finansieringen av inköpsstödet för litteratur med liten upplaga och det prenumerationsstöd för kulturtidskrifter som betalas till biblioteken.

Ungdoms- och idrottsarbetets samt vetenskapens och forskningens andel av intäkterna från penningspelsverksamheten

Avkastningen av penningspelsverksamheten som anvisas för ungdomsarbete och kompensationen för den minskade avkastningen minskar med 4,3 miljoner euro år 2022. Budgeten för ungdomsarbete minskar som helhet med cirka 4,5 miljoner euro (5,5 %). Anslaget som kan användas för understöd till riksomfattande ungdomsorganisationer minskar med cirka 700 000 euro (4 %). En motsvarande nedskärning på 700 000 euro riktas till stöden för lokal fritidsverksamhet. Det uppsökande ungdomsarbetet finansieras inte längre alls med avkastningen av penningspelsverksamheten, men det har en betydande finansiering från allmänna budgetmedel.

Penningspelsmedlen som anvisas för motion och idrott och kompensationen för den minskade avkastningen minskar med 11,9 miljoner euro år 2022. Man har strävat efter att rikta besparingarna så att de i så liten utsträckning som möjligt drabbar verksamheten, såsom idrottsföreningarna.

Den största nedskärningen i idrottsbudgeten för 2022 gäller byggande av idrottsanläggningar. Även anslagen för stöd till medborgarverksamhet inom motion och idrott minskar med 2,8 miljoner euro (cirka 6 %). I praktiken behöver understöden till riksomfattande organisationer och föreningsstöden dock inte minskas, eftersom man kan använda finansiering som överförs från fjolåret för föreningsstöden.

Penningspelsmedlen som anvisas för främjande av vetenskap och forskning och kompensationen för den minskade avkastningen minskar med 8,3 miljoner euro (10,9 %) jämfört med innevarande år. Av det riktas omkring 40 % till grupper av mottagare inom den privata arkivverksamheten och forskningsinstitut inom den tredje sektorn och i synnerhet till dem för vilka finansieringsandelen från penningspelsmedel är liten.

Mindre nedskärningar görs i upprätthållandet av gemensamma datasystem för forskningen.
Stödet till vetenskapsinstitut som verkar utomlands minskar med 8 procent i genomsnitt, finansieringen av Heureka och andra förmånstagare inom vetenskapsfostran minskar med 7 procent och finansieringen av de politiska tankesmedjorna med 5 procent. Understödet till Vetenskapliga samfundens delegation minskar med 3 procent.

Finansieringen av Institutet för de inhemska språken har överförts till de allmänna budgetmedlen.

Vid allokeringen av nedskärningarna har man beaktat verksamhetens forskningspolitiska betydelse och den betydelse som avkastningen av penningspelsverksamheten har för förmånstagarens finansiering som helhet. I riktlinjerna har man också beaktat statsfördrag som förbinder Finland att finansiera verksamheten på en viss nivå.

Mer information
specialmedarbetare Eeva Kärkkäinen (minister Kurvinen), tfn 040 149 2201
kanslichef Anita Lehikoinen, tfn 0295 3 30182
ekonomichef Pasi Rentola, tfn 0295 3 30211
överdirektör Riitta Kaivosoja (kultur och konst), tfn 0295 330 129
överdirektör Esko Ranto (idrott och ungdom), tfn 0295 330 115
överdirektör Atte Jääskeläinen (vetenskap och forskning), tfn 0295 330 309

Bibliotek Forskning Idrott Kultur Unga