Hyppää sisältöön

Päätös valtionosuuden piiriin otettavista museoista ja niiden valtionosuuksista tehty

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 1.11.2019 11.39
Tiedote
Gallen-Kallelan Museo Espoossa
Museoille myönnetään valtionosuuksia vuonna 2020 noin 45 miljoonaa euroa. Kuvassa Gallen-Kallelan Museo.

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen on nimennyt valtionosuuden piiriin 124 museota. Valtakunnallisiksi vastuumuseoiksi nimettiin 17 museota ja alueellisiksi vastuumuseoiksi nimettiin 31 museota. Museoille myönnetään valtionosuuksia vuonna 2020 noin 45 miljoonaa euroa. Määrärahaan sisältyy museoiden valtionosuusuudistuksen toteuttamiseen osoitettu 4 miljoonan euron lisäys, joka on kohdennettu pääosin alueellisten vastuumuseoiden toiminnan vahvistamiseen. Kokonaisuudessaan määräraha kasvaa viime vuodesta noin 10 miljoonaa euroa.

Valtakunnallisten vastuumuseoiden valtakunnallisten tehtävien perusteella myönnetään harkinnanvaraista korotusta 5,8 miljoonaa euroa.

” Suomessa eletään vahvaa museobuumia - on mainiota, että voimme vastata kehittyvän museokentän tarpeisiin ja yleisön kysyntään myös rahoitusjärjestelmän kautta”, sanoo tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen.

”Museoiden valtionosuusuudistuksen toteutuminen on tärkeä askel koko kulttuurilaitosten rahoitusjärjestelmän uudistamisessa. Uusi museolaki tukee monipuolisten, alueellisesti kattavien ja yhteisöilleen merkittävien museopalveluiden saatavuutta.  Olen myös iloinen, että uudistuksen toteuttamiseen on pystytty kohdentamaan lisärahoitusta, jonka avulla museoiden palvelut vahvistuvat ja ovat nykyistä kattavammin saatavilla koko maassa”, Kosonen jatkaa.

Museoille osoitettuja henkilövuosia on 1 250, josta alueellisiin tehtäviin osoitetaan enintään 170 henkilötyövuotta. Museoiden arvonlisäveroton yksikköhinta on 71 761 euroa (viime vuonna 67 543 euroa) ja arvonlisäverolla korotettu yksikköhinta 76 311 euroa (viime vuonna 71 724 euroa).

Henkilötyövuosipäätöksen yhteydessä on ensimmäistä kertaa vahvistettu museoiden rahoitussuunnitelma vuosille 2021–2023. Rahoitussuunnitelma ei ole sitova, mutta siitä ei ole tarkoitus poiketa ilman erityisiä perusteita. Alueellisten vastuumuseoiden kohdennettujen henkilötyövuosien osalta suunnitelma on kolmivuotinen. Valtakunnallisten vastuumuseoiden osalta suunnitelmaa tarkistetaan kevään 2020 neuvottelujen jälkeen.

Edellytyksenä valtionosuuksien maksamiselle päätetyn suuruisina on, että eduskunta hyväksyy vuoden 2020 talousarvioesityksen.

Uusi museolaki

Uudistettu museolaki astuu voimaan 1.1.2020. Lain tavoitteet, toiminnan tarkoitus ja valtionosuuden edellytykset uudistettiin.

Uudistetun museolain mukaan vastuumuseot korvaavat nykyisen maakunta- ja aluetaidemuseojärjestelmän sekä valtakunnallisen erikoismuseojärjestelmän. Alueellisten vastuumuseoiden tehtävät jakautuvat kolmeen osa-alueeseen: alueellisen museotoiminnan edistämistehtävä, kulttuuriympäristötehtävä ja alueellinen taidemuseotehtävä. Valtakunnallisen vastuumuseon pitää edustaa valtakunnallisesti merkittävää toimialaa, olla toimialan kannalta tarpeellinen, huolehtia valtakunnallisesti merkittävästä kokoelmasta ja suoriutua erikoismuseolle laissa määrätyistä tehtävistä.

Uudistuksen myötä museoiden tuli hakea uudelleen valtionosuuden piiriin. Alueellisten ja valtakunnallisten vastuumuseoiden nimittämiseksi järjestettiin hakemusmenettely. Tehdyt päätökset museon hyväksymisestä valtionosuuteen oikeutetuksi ja nimeämisestä vastuumuseoksi ovat voimassa toistaiseksi, mutta neljän vuoden välein arvioidaan, täyttääkö museo edelleen valtionosuuden edellytykset. Vastuumuseoiden osalta arvioidaan myös täyttääkö museo edelleen vastuumuseoksi nimeämisen edellytykset ja onko museo huolehtinut vastuumuseolle säädetyistä tehtävistä. Seuraavan kerran valtionosuuden piiriin voi pyrkiä vuodesta 2024 alkaen.

Hyväksyessään lain eduskunta on edellyttänyt, että valtakunnallisten ja alueellisten vastuumuseoiden rahoituksen riittävyyttä suhteutettuna laissa määrättyihin tehtäviin sekä alueellisten vastuumuseoiden määrää suhteutettuna maakunnan tai sen osan tarpeisiin ja erityispiirteisiin arvioidaan osana laajempaa uudistuksen seurantaa ja että tästä annetaan selvitys sivistysvaliokunnalle seuraavan vaalikauden lopussa.

Museoiden rahoitus

Julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2019–2022 on varattu lisärahoitusta museoiden valtionosuusjärjestelmän uudistamiseen 4 miljoonaa euroa vuodessa vuodesta 2020 alkaen. Lisärahoitus kohdentuu ensisijaisesti alueellisten tehtävien hoidon vahvistamiseen. Loppuosa määrärahan lisäyksestä aiheutuu indeksikorotuksesta ja yksikköhinnan kustannustarkistuksesta.

Museoiden valtionosuus muodostuu ns. perusrahoituksesta sekä tehtäväkohtaisesta rahoituksesta alueellisille ja valtakunnallisille vastuumuseoille.

Perusrahoituksen laskenta perustuu henkilötyövuosiin ja yksikköhintaan, valtionosuusprosentti on 37. Alueellisiin tehtäviin (museotoiminnan kehittämistehtävä, kulttuuriympäristötehtävä, taidemuseotehtävä) kohdennetuista henkilötyövuosista valtionosuutta maksetaan 85 % (aiemmin museon koko htv-määrästä 47 %). Valtakunnallisten vastuumuseoiden tehtäväkohtainen rahoitus myönnetään valtionosuuden euromääräisenä korotuksena (aiemmin vos 47 % ja lisäksi harkinnanvaraisia toiminta-avustuksia erityistehtävien perusteella).

Lisätietoja: kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen, p. 0295 330 281

Muualla verkossa

Hanna Kosonen Kulttuuri