Hyppää sisältöön

Preciseringar av läropliktslagen

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 23.12.2021 10.20 | Publicerad på svenska 23.12.2021 kl. 10.24
Pressmeddelande
Joukko nuoria lukemassa

Läropliktslagen preciseras på grund av ändringsbehov som upptäckts gällande fullgörandet av läroplikten. Undervisnings- och kulturministeriet har skickat utkastet till proposition på remiss fram till den 4 februari 2022.

Enligt den gällande lagstiftningen kan 17-åringar inte fortsätta fullfölja läroplikten inom den s.k. grundläggande utbildningen för barn, eftersom läropliktslagen inte erkänner detta som en form av fullgörande av läroplikten. Det föreslås att läropliktslagen ändras så att deltagande i grundläggande utbildning för barn i fortsättningen ska anses vara fullgörande av läroplikten.

Samtidigt föreslås det att lagen preciseras i fråga om minderåriga som kommer till Finland för studier. Det föreslås att läropliktslagens tillämpningsområde begränsas så att de som vistas i Finland i studiesyfte inte ska omfattas av lagens tillämpningsområde, även om de har en hemkommun här.

Det föreslås att till lagen fogas en  bestämmelse om en studerandes rätt till inkvarterings- och reseersättning, om skolresan vid anlitande av det snabbaste transportmedlet är över tre timmar lång, även om resan är mindre än 100 km. I praktiken gäller den föreslagna ändringen studerande i skärgårdsområden. 

Dessutom föreslås det att förfarandet för anvisande av en studieplats för en läropliktig som har rätt till krävande särskilt stöd påskyndas och att boendekommunens rätt att få uppgifter utökas i syfte att förbättra uppfyllandet av handlednings- och ansvarsskyldigheten enligt läropliktslagen.

För folkhögskolorna föreslås statsandelen utöver priset per enhet även omfatta ett läromaterialstillägg för läropliktsutbildning. Tillägget föreslås motsvara kostnadsnivån för läromedel inom yrkesutbildningen och uppgå till 6,90 euro per studerandevecka, vilket innebär sammanlagt ca 235 euro per läsår.

Avsikten är att regeringens proposition ska överlämnas till riksdagen i april 2022 och att lagändringarna ska träda i kraft den 1 augusti 2022.

Utkastet till regeringens proposition (på finska) samt paragraferna  på svenska i Utlåtandetjänsten

Mer information: regeringsrådet Piritta Sirvio, tfn 02953 30238
 

Allmänbildande utbildning Utbildning Yrkesutbildning