Hyppää sisältöön

Opetus- ja kulttuuriministeriön tulevaisuuskatsaus 2018:
Osaavat ja luovat ihmiset ovat Suomen tärkein voimavara ja kilpailutekijä

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 4.6.2018 11.41
Uutinen
Kuva: Lauri Heikkinen / VNK

Opetus- ja kulttuuriministeriö uskoo, että tulevaisuudessakin Suomen menestys perustuu tietoon, luovuuteen ja osaamiseen sekä niiden hyödyntämiseen. Tärkeimpiä haasteita - osaamisen varmistamisen ohella - on pysäyttää eriarvoistuminen ja vahvistaa ihmisten osallisuutta. Toimialansa tulevien vuosien keskeisiä kysymyksiä ministeriö kuvaa 4.6. julkistetussa tulevaisuuskatsauksessa.

- Osaavat ja luovat ihmiset ovat tärkein voimavaramme ja kilpailutekijä, kansliapäällikkö Anita Lehikoinen painottaa. Haluamme olla maailman osaavin kansa ja kantaa vastuumme globaalien ongelmien ratkaisemisessa. Kansainvälisen yhteistyön syventäminen on entistä tärkeämpää.

Kilpailu osaajista, työpaikoista ja investoinneista kiristyy. Osaamisvaje ja kohtaamattomuus ovat muodostamassa esteen kasvulle ja uudistumiselle. Koulutus- ja osaamistasoa onkin nostettava, jotta Suomeen investoidaan ja syntyy uusia työpaikkoja. Koko väestöllä on oltava riittävä koulutustaso, mutta tarvitaan myös huippuosaamista.

Osaaminen on paras turva työn, teknologian ja maailman muutoksissa. Tarvitsemme uudenlaista osaamista, yksilöllisiä koulutuspolkuja ja osaamisen jatkuvaa päivittämistä.

Ministeriön tulevaisuuskatsauksessa nostetaan esiin mm. varhaiskasvatuksen vaikuttavuus. Varhaiskasvatus on perusta lapsen myöhemmälle oppimiselle, ja panostus siihen on yhteiskunnallisesti vaikuttavampaa kuin muilla koulutusinvestoinneilla.

Eriarvoisuutta ja syrjäytymisriskiä voidaan tehokkaimmin vähentää varhaisen puuttumisella ja tukemalla erityisesti heikoimmassa asemassa olevia lapsia ja perheitä. Eriarvoistumiseen pureudutaan vahvistamalla koulutuksen tasa-arvoa. Kaikilla tulee olla mahdollisuus kehittää osaamistaan ja kykyjään.

Harrastusmahdollisuudet sekä kulttuurin ja liikunnan palvelut tuodaan kaikkien ulottuville. Kulttuurin ja taiteen mahdollisuuksia käytetään rohkeasti hyväksi alueiden vetovoiman ja ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseksi.

- Tavoitteenamme on, että Suomessa kaikki voivat yltää omaan parhaaseensa ja elää merkityksellistä elämää.

Sivistysyhteiskunnan isoja kysymyksiä on myös tietovarantojen hyödyntäminen ja palvelujen kehittäminen eettisesti kestävällä tavalla datan ja tiedon lisääntyessä. Tiedon arvoa on mahdollista kasvattaa ja mahdollistaa siihen pohjautuvat innovaatiot. Tiedon tuottamista, ymmärtämistä ja hyödyntämistä vahvistavilla tietopoliittisilla linjauksilla ja toimenpiteillä tuetaan aktiivista kansalaisuutta ja edistetään demokratiaa.

Lisätietoja

- kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, puh. 0295 3 30182
- neuvotteleva virkamies Ilkka Turunen, puh. 0295 3 30321

***

Tulevaisuuskatsauksissa ministeriöt kuvaavat Suomen keskeisimpiä kysymyksiä tulevina vuosina. Katsausten tavoitteena on tuottaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tulevien vaalien sekä hallitusneuvottelujen pohjaksi tietoa keskeisistä poliittista päätöksentekoa edellyttävistä ja muista yhteiskunnan tilaa koskevista kysymyksistä. Valmisteluprosessia koordinoi ministeriöiden ennakointityöryhmä, johon kuuluvat kaikki ministeriöt.

Maailman osaavimmaksi kansaksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön tulevaisuuskatsaus 2018. Valtioneuvoston julkaisusarja 21/2018

Kaikki tulevaisuuskatsaukset on koottuna valtioneuvoston kanslian verkkosivuille. Osana yhteistä tulevaisuustyötä ministeriöt julkistivat lokakuussa 2017 muutostekijäkortit, jotka toimivat pohjana tulevaisuuskatsauksille.