Hyppää sisältöön

Ohjeistus lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminnasta

Ministry of Education and CultureMinistry of Social Affairs and Health
Julkaisuajankohta 2.2.2021 13.18
Tiedote
Kuva: Helena Heiskanen

Opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat valmistelleet ohjeistuksen, jossa linjataan alle 18-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminnan järjestämisestä, rajoittamisesta ja keskeyttämisestä valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisilla epidemiatasoilla. Ohjeistus on osa hallituksen linjaamista toimista koronan aiheuttamien negatiivisten vaikutusten minimoimiseksi lapsissa ja nuorissa. OKM ja THL suosittelevat, että ohjeistusta noudatetaan sisätiloissa tapahtuvassa ryhmäharrastustoiminnassa jo toimenpidetasolta 1 alkaen ja tasolle 2 siirryttäessä myös ulkotiloissa tapahtuvassa ryhmäharrastustoiminnassa.

Valtioneuvosto antoi 26. tammikuuta periaatepäätöksen koronaepidemian hybridistrategian toimintasuunnitelman täydentämisestä.  Toimintasuunnitelman täydennyksessä kuvataan kolme toimenpidetasoa epidemian kiihtymisen ja erityisesti virusmuunnosten leviämisen estämiseksi. 

Toimenpidetasolla 1 leviämisvaiheen alueilla aikuisten ryhmäharrastustoiminta ja siihen osallistuminen suositellaan keskeytettäväksi tilapäisesti kokonaan. Alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten ryhmäharrastusten kohdalla on syytä käyttää erityistä harkintaa.

Toimenpidetasolla 2 lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta sisätiloissa korkean tartuntariskin toimintamuodoissa voidaan suositella tilapäisesti keskeytettäväksi ja mahdollisuuksien mukaan etämuotoisena toteutettavaksi. Harrastustoiminta keskeytettäisiin, ellei siinä voida noudattaa annettuja turvallisen harrastamisen periaatteita.

Ohjeistuksen tarkoituksena on tuoda esille toimintatapoja ja tilanteita, joilla on vaikutusta lasten ja nuorten harrastustoimintaan terveysturvallisuuden näkökulmasta.  Tällöin tarkastelun kohteeksi on otettava ainakin lasten ikä, ryhmän kokoonpanon pysyvyys, toiminnan sisältö, toimitilan ja harrastusryhmän koko sekä se, harjoitetaanko toimintaa sisätiloissa vai ulkona.

Lasten ikä

Valtioneuvoston periaatepäätöksen lähtökohtana on, että alle 12-vuotiaiden ryhmäharrastustoimintaa ei rajoitettaisi. Tämän ohjeen suositukset koskevat siis ensisijaisesti 12-18-vuotiaiden sisätiloissa tapahtuvaa ryhmäharrastustoimintaa. Toimenpidetasolla 2 on kuitenkin suositeltavaa, että alle 12-vuotiaidenkin sisätiloissa tapahtuvassa harrastustoiminnassa noudatettaisiin niitä turvallisen harrastamisen kriteerejä, jotka ohjeessa on määritelty.  

Turvallisen harrastamisen kriteerit

Harrastusryhmän kokoonpanon pysyvyys

Koronaviruksen leviämisen estämisen ja jäljittämisen kannalta on tärkeää, että harrastusryhmä kokoontuu aina samassa kokoonpanossa. Jos lasten ja nuorten harrastustoimintaa leviämisvaiheessa toteutetaan, on erittäin tärkeää, että se toteutetaan vain ryhmän omana harrastus- tai harjoitustoimintana ilman kilpailutapahtumia, konsertteja, esityksiä, näytöksiä tai muita sellaisia tilanteita, joissa ryhmä joutuu kontaktiin muiden harrastusryhmien kanssa. Myös opettajien, ohjaajien ja valmentajien tulisi olla aina samoja eikä vanhempien oleskelu harrastus- ja pukeutumistiloissa ole mahdollista.

Toiminnan sisältö

Toiminnan sisällöllä on suuri merkitys tartuntariskin kannalta. Tartunnan riski on suurin joukkue- ja kontaktilajeissa sekä muissa sellaisissa toimintamuodoissa, joissa on lähikontakteja ja voimakasta äänenkäyttöä. Tasapuolisuuden vuoksi ei ole perusteltua kieltää esimerkiksi joukkuelajien harrastustoimintaa kokonaan, koska niissäkin yksittäiset harjoitukset voidaan toteuttaa niin, ettei lähikontakteja synny. 

Jos lasten ja nuorten sisätiloissa tapahtuva harrastustoiminta leviämisvaiheessa sallitaan, tulisi kaikkien opettajien, ohjaajien ja valmentajien sekä vanhempien ja huoltajien sitoutua annettujen periaatteiden noudattamiseen. Niin ikään valtakunnallisten järjestöjen tulisi sitoutua jäsenjärjestöjensä kouluttamiseen, ohjaamiseen ja toiminnan omavalvontaan. Harrastajien, henkilöstön ja sidosryhmien ohjeistamisesta ja ohjeiden noudattamisen valvonnasta vastaa aina toiminnan tai opetuksen järjestäjä.

Toimitilan ja harrastusryhmän koko

Sisätiloissa tapahtuvassa harrastustoiminnassa olisi hyvä soveltuvin osin noudattaa 10 henkilön rajausta kuitenkin toimitilan koko huomioon ottaen. Suurissa liikuntasaleissa ja muissa suurissa tiloissa voi samanaikaisesti toimia erillisiä 10 hengen ryhmiä ilman, että ryhmien välille syntyy kontaktia. Suurissa kulttuuri- ja liikuntapaikkakokonaisuuksissa, joissa on useita eri tiloja ja saleja, henkilömäärärajoitusta voitaisiin soveltaa kunkin tilan ja salin osalta erikseen ja siten, että kunkin tilan koko otetaan huomioon.

Harrastustoiminta ulkona ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa

Tartuntariski ulkona on huomattavasti pienempi kuin sisällä. Sen vuoksi leviämisvaiheessakaan olevilla alueilla ei tason 1 tilanteessa ole perusteita rajoittaa ulkona tai rajatuissa ulkotiloissa tapahtuvaa ryhmäharrastustoimintaa. Sen sijaan siirryttäessä epidemian tasolle 2 tulisi alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa tapahtuvassa ryhmäharrastustoiminnassa noudattaa jäljempänä esitettyjä suositeltuja toimintatapoja.

Lisätietoja: ylijohtaja Esko Ranto, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 0295 330 115

Aiheeseen liittyvää

Hallitus linjasi hybridistrategian toimintasuunnitelman täydentämisestä (tiedote 25.1.2021)

4.1.2021 korjaus tiedotteessa: Opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat valmistelleet ohjeistuksen.